Statut

Statutul Federatiei Române de Hochei pe Gheata
CUPRINS:
– Dispozitii generale
– Definitii si termeni
– Prezentarea elementelor esentiale ale FRHG
– Scopul, atributiile si mijloacele de actiune ale FRHG
– Membrii FRHG
– Calitatea de membru
– Dispozitii procedurale
– Dobândirea si încetarea calitatii de membru al FRHG – Generalitati
– Procedura afilierii
– Încetarea si suspendarea calitatii de mebru al FRHG
– Organele FRHG
– Generalitati
– Organele de decizie
– Adunarea Generala
– Biroul Federal
– Presedintele FRHG
– Organele de Administratie
– Comitetul Executiv
– Secretarul General al FRHG
– Directorul Tehnic
– Organele de Control; Comisia de Cenzori
– Comisiile si Colegiile Centrale ale FRHG
– Dispozitii comune
– Colegiul Central al Antrenorilor cu subcomisia de juniori
– Colegiul Central al Arbitrilor
– Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari
– Comisia de Disciplina
– Comisia de Apel
– Alegerile
– Asociatiile judetene de hochei pe gheata si a municipiului Bucuresti
– Asociatiile judetene de hochei pe gheata si a municipiului Bucuresti
– Mijloacele materiale si financiare. Personalul salariat
– Mijloacele materiale si financiare
– Mijloacele financiare ale FRHG
– Mijloacele materiale ale FRHG
– Personalul salariat
– Autoritatea disciplinara. Statutul jucatorului. Reguli de joc. Competitii
– Autoritatea disciplinara
– Distinctiile FRHG
– Jurisdictia sportiva si autoritatea disciplinara a FRHG
– Relatia FRHG cu MTS. Dizolvarea FRHG. Dispozitii finale
– Relatia FRHG cu MTS
– Prevenirea violentei în sport si lupta împotriva dopajului
– Dizolvarea FRHG si lichidarea patrimoniului
– Dispozitii finale
Statutul Federatiei Române de Hochei pe Gheata – Preambul
Adunarea Generala a Federatiei Române de Hochei pe Gheata din data de 5 decembrie 2001 a aprobat reorganizarea Federatiei potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr 69/2000 si a adoptat prezentul Statut, elaborat în conformitate cu dispozitiile acestei legi, a regulamentului de aplicare a acesteia, precum si cu prevederile legale în vigoare.
Titlul 1 – DISPOZITII GENERALE

Titlul 1 este compus din trei capitole si anume:

 1. 1.1. Definitii si termeni
 2. 1.2. Prezentarea elementelor esentiale ale FRHG
 3. 1.3. Scopul, atributiile si mijloacele de actiune ale FRHG
Capitolul 1.1. DEFINITII si TERMENI
În interpretarea acestui Statut, termenii de mai jos au urmatorul înteles:
1. FIHG
Federatia Internationala de Hochei pe Gheata (International Ice Hockey Federation)
2. COR
Comitetul Olimpic Român
3. MTS
Ministerul Tineretului si Sportului
4. FRHG sau ’’Federatia’’
Federatia Româna de Hochei pe Gheata
5. Clubul
Cluburile de hochei pe gheata si cluburile sportive cu sectii de hochei pe gheata, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive, pe actiuni, cu licenta de club profesionist de hochei pe gheata, sau persoane juridice de drept public, dupa caz
6.Asociatia Sportiva
Structurile sportive fara personalitate juridica, constituite potrivit prevederilor Legii Educatiei Fizice si Sportului nr 69/2000
7. AJHG si AMBHG
Asociatia Judeteana de Hochei pe Gheata si Asociatia Municipiului Bucuresti de Hochei pe Gheata
8. Biroul Federal
Organul de conducere între Adunarile Generale ce se constituie si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prezentul Statut
9. Comitetul Executiv
Organul de administrare si gestiune al FRHG, cu activitate permanenta, ce se constituie si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prezentul Statut
10. Membru
Membrii afiliati ai Federatiei Române de Hochei pe Gheata
11. Membru de onoare
Persoana fizica de notorietate publica care reprezinta si/sau sustine miscarea hocheistica din România
12. Oficial
Conducatorii, delegatii, antrenorii, preparatorii si responsabilii tehnici, medicali si administrativi ai unui club de hochei pe gheata, precum si arbitrii, observatorii sau alte persoane abilitate, legate de FRHG prin Statut si regulamentele sale
13. Arbitru
Toate categoriile de arbitri prevazute de ’’Regulamentele Oficiale’’ ale jocului de hochei pe gheata
14. Observator
Persoana oficiala care reprezinta FRHG la jocurile oficiale de hochei pe gheata
15. ’’Regulament’’ sau ’’Norma’’
Orice document cu caracter normativ emis de FRHG
16. a) Majoritate relativa
Numarul cel mai mare de voturi obtinut de un candidat în raport cu voturile obtinute de fiecare dintre ceilalti candidati
b) Majoritate simpla
Majoritatea a cel putin jumatate plus unu din voturile exprimate de cei prezenti
c) Majoritate absoluta
Numarul de voturi egal cu cel putin jumatate plus unul din numarul total al celor care au drept de vot
d) Majoritate calificata
66% sau mai mult din numarul total de voturi
Capitolul 1.2. PREZENTAREA ELEMENTELOR ESENTIALE ALE FRHG

Art. 1 – Denumirea

 1. 1.1.
  FRHG este o structura sportiva autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea hocheistica în România, reorgasnizata în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr 69/2000.
 2. 1.2.
  FRHG este singura structura sportiva de profil din România recunoscuta de FIHG

Art. 2 – Statutul juridic

 1. 2.1.
  FRHG este persoana juridica de drept privat, de interes national, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
 2. 2.2.
  Personalitatea juridica a FRHG este dobândita în conditiile legii.
 3. 2.3.
  FRHG, în actuala forma juridica, este continuatoarea de drept a Federatiei de profil, înfiintata în România în 1924, care a fost membru al FIHG si care a functionat, înainte de organizarea impusa de Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, în subordinea MTS.

Art. 3 – Însemnele FRHG

 1. 3.1.
  FRHG poate avea însemne proprii. Principalul însemn al Federatiei este emblema.
 2. 3.2.
  FRHG are emblema proprie aprobata de Adunarea Generala, înregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
 3. 3.3.
  Emblema este prezentata în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul Statut.

Art. 4 – Sediul FRHG

 1. 4.1.
  Sediul FRHG este în Bucuresti, Bdul Basarabia 35 – 37, sector 2.
 2. 4.2.
  Sediul Federatiei poate fi transferat în alta localitate, numai în baza unei hotarâri a Adunarii generale, adoptate cu majoritatea calificata, reprezentând votul a 2/3 din numarul total al membrilor.

Art. 5 – Patrimoniul

 1. 5.1.
  La data adoptarii prezentului Statut, patrimoniul FRHG este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si mijloacelor materiale si banesti specificate în Anexa nr 2, care este parte integranta a Statutului.
 2. 5.2.
  Valoarea patrimoniului initial, la data reorganizarii FRHG, conform Legii educatiei fizice si sportului nr 69/2000, este de 2.885.971.360,90 lei.
 3. 5.3.
  Pe parcursul functionarii FRHG, patrimoniul acesteia se poate majora sau diminua în conditiile legii.

Art. 6 – Durata de functionare

 1. 6.1.
  Durata de functionare a FRHG este pe termen nedeterminat.

Art. 7 – Relatiile FRHG cu FIGH

 1. 7.1.
  FRHG este afiliata la FIHG si este recunoscuta de aceasta, conform statutelor sale, drept conducatoarea activitatii hocheistice din România.
 2. 7.2.
  Statutele si regulamentele FIHG sunt obligatorii pentru FRHG.
 3. 7.3.
  Biroul Federal al FRHG poate decide asupra participarii FRHG si la alte asociatii si/sau organizatii internationale, cu avizul MTS.
Capitolul 1.3. SCOPUL, ATRIBUTIILE si MIJLOACELE de ACTIUNE ale FRHG

Art. 8 – Scopul si obiectul de activitate al FRHG

 1. 8.1.
  FRHG are ca scop, organizarea si controlul oricarui mod de practicare a hocheiului pe Gheata pe teritoriul României, la toate nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare, în concordanta cu strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România.
 2. 8.2.

  Principalele obiective ale Federatiei sunt:

  1. dezvoltarea si promovarea practicarii hocheiului pe gheata pe teritoriul României, sub toate formele sale si fara niciun fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau vârsta;
  2. organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea pe plan national – financiar si logistic;
  3. promovarea hocheiului pe gheata românesc, prin echipele reprezentative si cele ale cluburilor, în competitiile internationale;
  4. perfectionarea continua si ridicarea nivelului de calificare a specialistilor din domeniu (antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal medical, metodologic, arbitri, observatori, alti tehnicieni);
  5. dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante între Federatie, asociatiile judetene si ale municipiului Buucresti de hochei pe gheata si cluburile de hochei pe gheata, în cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii de hochei pe gheata bazat pe autonomie, raspundere, încredere, transparenta, loialitate si coeziune;
  6. elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care sa asigure desfasurarea de competitii de hochei pe gheata la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorica a echipelor participante si desemnarea echipelor campioane;
  7. organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a jucatorilor de hochei pe gheata în concordanta cu evolutiile si cerintele de performanta pe plan international;
  8. prevenirea încalcarii statutului, regulamentelor si normelor FRHG, FIHF, precum si cele ale COR si CIO;
  9. contracararea introducerii unor metode si practici neregulamentare în hocheiul pe gheata, precum si protejarea acestuia de evntuale abuzuri;
  10. promovarea spiritului de fair play în activitatea de hochei pe gheata, interzicerea folosirii substantelor dopante în practicarea acestui sport;
  11. atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinii sportive în obiectivizarea si dirijarea procesului de selectie si pregatire a juniorilor, inclusiv a reprezentativelor nationale, precum si în perfectionarea continua a specialistilor din hocheiul pe gheata;
  12. dezvoltarea bazei materiale de interes national destinata hocheiului pe gheata;
  13. reprezentarea si apararea intereselor hocheiului pe gheata pe plan intern si international;
  14. largirea relatiilor de cooperare cu federatiile similare din alte tari si asigurarea unei reprezentari marcante a hocheiului pe gheata din România în competitiile sportive si în organismele internationale, la care FRHG este afiliata;
  15. atragerea de finantari si promovarea de actiuni care sa genereze surse proprii de finantare;
  16. gestionarea si sustinerea de proiecte destinate hocheiului pe gheata românesc;
  17. sustinerea intereselor hocheiului pe gheata românesc în fata autoritatilor nationale si internationale si în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice implicate în aceasta ramura de sport.

Art. 9 – Atributiile FRHG

 1. 9.1.

  FRHG are urmatoarele atributii principale:

  1. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a hocheiului pe gheata si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii FRHG;
  2. organizeaza activitati si competitii sportive oficiale de hochei pe gheata la nivel national, în baza regulamentelor si normelor adoptate potrivit prezentului Statut si omologheaza rezultatele acestora;
  3. organizeaza si coordoneaza întrega activitate a arbitrilor de hochei pe gheata, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare;
  4. elaboreaza si realizeaza programele si planurile de pregatire si participare a hocheistilor de performanta români din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale de hochei pe gheata;
  5. exercita puterea disciplinara în termenii prevazuti de legislatia educatiei fizice si sportului si potrivit Statutului si regulamentelor proprii;
  6. organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale internationale de hochei pe gheata care au loc pe teritoriul României;
  7. colaboreaza cu MTS, cu alte ministere si/sa cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul hocheiului pe gheata;
  8. promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare destinate sa mareasca în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national;
  9. întreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru promovarea spiritului de fair-play, a tolerantei în activitatea hocheistica;
  10. elaboreaza si adopta regulamente si norme cu profil organizatoric, tehnic, financiar necesare pentru desfasurarea activitatii proprii si/sau activitatii hocheistice în general;
  11. stabileste calendarul competitional anual în corelatie cu programele de participare a echipelor nationale si de club la competitiile internationale oficiale;
  12. colaboreaza cu institutiile de specialitate în vederea:
   • sporirii capacitatii de efort a sportivilor;
   • asigurarii asistentei medicale de specialitate la nivelul cluburilor si al echipelor nationale;
   • stabilirii unor criterii stiintifice necesare pentru pregatirea si perfectionarea continua a jucatorilor de hochei pe gheata;
   • modernizarii metodelor de antrenament în concordanta cu standardele internationale.
  13. organizeaza cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene pentru perfectionarea si ridicarea gradului de calificare si/sau clasificare a antrenorilor de hochei pe gheata, precum si a altor tehnicieni din domeniu;
  14. administreaza si gestioneaza mijloacele finaciare si materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale;
  15. stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor, penalitatilor care se aplica în activitatea hocheistica;
  16. asigura, în parte sau integral, mijloacele finaciare si materiale necesare functionarii FRHG, prin eforturi proprii, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii hocheistice sau din activitati economice directe realizate în legatura cu scopul si obiectul de activitate al Federatiei;
  17. realizeaza asocierea cu alte persoane juridice si fizice în scopul constituirii de societati comerciale, precum si achizitia de actiuni sau alte parti sociale ale unor societati comerciale, în vederea obtinerii unor venituri necesare sustinerii activitatii hocheistice;
  18. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu alti factori interesati, pentru dezvoltarea si/sau modernizarea bazei materiale destinate practicarii jocului de hochei pe gheata;
  19. elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea hocheistica;
  20. organizeaza o banca de date a Federatiei privind activitatea hocheistica din România;
  21. reprezinta, sustine si apara interesele hocheiului românesc pe plan intern, în relatiile cu MTS, COR, autoritatile administratiei centrale si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, în relatiile cu FIHG, Federatiile nationale de hochei pe gheata din alte tari sau cu alte foruri sportive internationale implicate în activitatea hocheistica.

Art. 10 – Mijloacele de actiune ale FRHG

 1. 10.1.
  FRHG coordoneaza activitatea hocheistica prin mijloacele proprii de actiune prevazute în prezentul articol.
 2. 10.2.

  FRHG elaboreaza si adopta, potrivit atributiilor pe care le are, urmatoarele regulamente si norme:

  1. regulamentul de organizare a activitatii hocheistice;
  2. regulamentul de legitimare a sportivilor de hochei pe gheata;
  3. regulamentul Comisiei de Disciplina;
  4. regulamentul Observatorului Federal;
  5. regulamentul de organizare, functionare si ordine interioara al antrenorilor de hochei pe gheata;
  6. regulamentul de organizare si functionare al arbitrilor de hochei pe gheata din România;
  7. regulamentul sportivului de lot national;
  8. regulamentul de transferari internationale;
  9. regulile oficiale ale jocului de hochei pe gheata;
  10. norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materiala, pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu pentru activitatea hocheistica;
  11. alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea scopurilor prevazute în prezentul Statut.
 3. 10.3.
  FRHG controleaza modul de aplicare a prevederilor care disciplineaza activitatea hocheistica din România si, în cazul constatarii unor abateri, exercita puterea disciplinara.
 4. 10.4.
  Statutul, regulametele, normele si hotarârile (deciziile) organelor FRHG sunt obligatorii pentru membrii afiliati si membrii acestora.
Titlul 2 – Membrii FRHG

Titlul 2 este compus din doua capitole, iar capitolul al doilea la rându-i din 3 sectiuni, si anume:

 1. 2.1 Calitatea de membru
 2. 2.2 Dispozitii Procedurale
  1. 2.2.1 Dobândirea si încetarea calitatii de membru al FRHG – generalitati
  2. 2.2.2 Procedura afilierii
  3. 2.2.3 Încetarea si suspendarea calitatii de membru al FRHG
Capitolul 2.1 Calitatea de membru al FRHG si Dispozitii Procedurale privind dobândirea si pierderea calitatii de membru al FRHG

Art. 11

 1. 11.1.
  Pot fi membri ai FRHG cluburile sportive si asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti cu activitate hocheistica.
 2. 11.2.

  Potrivit legislatiei educatiei fizice si sportului, cluburile sportive de hochei pe gheata sunt structuri sportive cu personalitate juridica, organizate sub forma de:

  1. persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni (cluburile profesioniste de hochei pe gheata);
  2. persoane juridice de drept public.
 3. 11.3.
  Asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, cu activitate hocheistica, sunt persoane juridice de drept privat constituite din sectiile de hochei pe gheata ale asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse în sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
 4. 11.4.
  Membru al FRHG cu drepturi depline nu poate fi decît structura sportiva care are înscrisa cel putin o echipa într-unul din campionatele FRHG. În caz contrar, structura sportiva respectiva va avea statut de invitat, fara drept de vot.
 5. 11.5.
  Pot fi membri de onoare ai FRHG, persoanele fizice care sunt reprezentative pentru miscarea sportiva sau sustin efectiv activitatea hocheistica.

Art. 12 – Drepturile membrilor FRHG

 1. 12.1.

  Membrii FRHG au urmatoarele drepturi:

  1. sa exercite competentele care le sunt conferite de Staut, regulamentele, normele si hotarârile Federatiei;
  2. sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, în limitele lor de competenta si fara a încalca autoritatea FRHG;
  3. sa participe la competitiile oficiale nationale organizate de Federatie, precum si la competitii internationale de hochei pe gheata;
  4. sa aiba reprezentanti în Adunarea generala a FRHG si sa fie alesi si/sau numiti în functiile din structurile Federatiei;
  5. sa participe, prin reprezentantii lor, la Adunarea Generala a FRHG si sa-si exercite dreptul de vot; membri de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunarilor generale ale FRHG. Ei iau parte doar ca invitati la Adunarile generale si nu pot face parte din organele de conducere ale FRHG;
  6. sa prezinte propuneri Adunarilor generale si/sau Biroului Federal, sa initieze proiecte de hotarâri sau sa participe la elaborarea hotarârilor, dupa caz;
  7. sa solicite arbitrii din strainatate, pentru jocurile oficale pe care le considera necesare, cu suportarea cheltuielilor aferente. Solicitarea trebuie înaintata în scris secretariatului FRHG, cu cel putin 30 de zile înaintea programarii jocului respectiv.

Art. 13 – Suspendarea drepturilor membrilor FRHG

 1. 13.1.
  Daca un membru al FRHG încalca în mod grav si repetat Statutul, regulamentele, hotarârile si deciziile FRHG, Biroul Federal poate sa-i supende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult pâna la proxima Adunare Generala, care poate hotarî prelungirea acesteia sau excluderea membrului respectiv din Federatie.
 2. 13.2.
  Un membru suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea generala, pâna la ridicarea sanctiunii. De asemenea, membrii suspendati nu pot avea contacte privitoare la hocheiul pe gheata cu alti membri ai FRHG sau cu Federatia.

Art. 14 – Obligatiile membrilor FRHG

 1. 14.1.

  membrii FRHG sunt obligati:

  1. sa respecte Statutul, regulamentele, normele si hotarârile Federatiei, precum si principiile de loialitate, coeziune, moralitate si spirit sportiv; ei trebuie sa-si înscrie aceastaprevedere în statutele proprii si au obligatia sa vegheze ca jucatorii si oficialii lor sa o respecte;
  2. sa conserve si sa respescte scopul si obiectivele propriilor statute si regulamnte;
  3. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FRHG, precum si ale organelor si ale oficialilor acestora;
  4. sa transmita numai prin intermediul FRHG orice gen de corespondenta adresata la FIHG;
  5. sa permita controlul dispus de Federatie; privind respectarea prevederilor Statutului si a Regulamentului de functionare a FRHG, precum si asupra facilitatilor pe care le acorda acesta;
  6. sa-si achite integral toate obligatiile fata de FRHG, la termenele si în conditiile stabilite de Federatie;
  7. sa înscrie în statutele proprii prevederi care sa stipuleze obligatiile acestora cuprinse în prezentul articol;
  8. în situatia modificarii actului constitutiv, sa notifice aceasta modificare FRHG, în termen de 15 zile de la data pronuntarii hotarârii definitive a instantei judecatoresti, si MTS, în termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotarârii definitive a instantei judecatoresti, pentru ca modificarea respectiva sa fie înregistrata în documentele Federatiei si în Registrul Sportiv;
  9. sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere, o prevedere în acest sens trebuind sa fie inclusa în statutul propriu al fiecarui membru afiliat; FRHG nu va recunoaste un organ de conducere al unui membru afiliat, inclusiv în cazul în care acesta are un caracter interimar, daca nu a fost desemnat prin alegeri libere; de la prevederile acestei litere sunt exceptate structurile sportive de drept public; la acestea, organele de conducere se desemneaza conform legii.
Capitolul 2.2. Dispozitii procedurale privind dobândirea si pierderea calitatii de membru al FRHG
2.2.1. Dobândirea si încetarea calitatii de membru al FRHG – Generalitati

Art. 15 – Enuntarea modurilor de dobândire si încetarea a calitatii de membru al FRHG

 1. 15.1.
  Calitatea de membru al FRHG se dobândeste prin afiliere la aceasta Federatie.
 2. 15.2.

  Calitatea de membru al FRHG înceteaza prin:

  1. retragerea din Federatie;
  2. dizolvarea membrului;
  3. excluderea membrului din federatie;
  4. revocarea recunoasterii calitatii de structura sportiva a membrului;
  5. dizolvarea FRHG.

Art. 16 – Competenta solutionarii procedurilor

 1. 16.1.
  Dobândirea sau încetarea calitatii de membru al FRHG se aproba de Adunarea Generala.
 2. 16.2.
  Biroul Federal este organul abilitat sa propuna Adunarii Generale acordarea, suspendarea sau pierderea calitatii de membru.
2.2.2. Procedura afilierii

Art. 17 – Conditii pentru afiliere

 1. 17.1.
  Pentru a se putea afilia la FRHG, structurile sportive care sunt îndreptatite sa obtina calitatea de membru al FRHG conform prezentului Statut, trebuie sa îndeplineasca si conditiile prevazute în acest articol.
 2. 17.2.
  Se pot afilia la FRHG doar structurile sportive organizate sub forma de cluburi sportive si asociatii judetene de hochei pe gheata sau a municipiului Bucuresti.
 3. 17.3.
  Cluburile sportive se pot afilia la FRHG daca participa la competitii hocheistice de interes national.

Art. 18 – Cererea de afiliere

 1. 18.1.
  Un club sau o asociatie judeteana de hochei pe gheata care doreste sa devina membru al FRHG trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre Federatie, prin care solicita afilierea si se obliga sa respecte Statutul, regulamentele, normele si hotarârile acesteia.
 2. 18.2.

  În sensul prevederii alin (1), FRHG va emite o cerere tip de afiliere în care trebuie completat de catre solicitanti, sub sanctiunea nulitatii, toate datele mai jos mentionate:

  1. numarul de identificare al respectivei structuri sportive;
  2. numarul si data emiterii Certificatului de Identitate Sportiva;
  3. denumirea structurii sportive;
  4. sediul – judetul, localitatea, adresa oficiala, telefon, fax, e-mail;
  5. componenta nominala a organului de conducere;
  6. culorile (în cazul cluburilor);
  7. data completarii, semnatura, stampila.
 3. 18.3.

  La cererea de afiliere se atseaza urmatoarele înscrisuri doveditoare:

  1. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:
   1. actul constituirii si statutul, autentificate;
   2. copie dupa hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice;
   3. copie legalizata dupa Certificatul de identitate Sportiva;
   4. copie legalizata dupa Certificatul de Înscriere în Registrul National al persoanelor juridice farar scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial;
   5. copie legalizata dupa Certificatul de Înmatriculare în Registrul Comertului, în cazul structurilor sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni;
   6. dovada sediului;
   7. dovada patrimoniului.
  2. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
   1. actul de dispozitie prin care au fost înfiintate si/sau organizate, autentificat;
   2. actul de dispozitie prin care e aprobat Regulamentul de organizare si functionare, autentificat;
   3. copie legalizata dupa Certificatul de Identitate Sportiva;
   4. dovada sediului;
   5. dovada patrimoniului.
  3. În cazul unitatilor de învatamânt cu program sportiv:
   1. actul de dispozitie prin care au fost înfiintate, autentificat;
   2. actul de dispozitie autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate de învatamânt sa desfasoare, pe lânga activitatea de învatamânt, si activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national de hochei pe gheata;
   3. copie legalizata dupa Certificatul de Identitate Sportiva;
   4. dovada sediului;
   5. dovada patrimoniului.
 4. 18.4.
  Adunarea Generala a FRHG e competenta sa decida asupra afilierii membrilor.

Art. 19 – Afilierea provizorie

 1. 19.1.
  Biroul Federal poate hotarî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru.
 2. 19.2.
  Aceasta hotarâre urmeaza sa fie supusa aprobarii primei Adunari Generale a FRHG, care va decide afilierea definitiva.

Art. 20 – Consecintele afilierii

 1. 20.1.
  Structurile sportive care obtin calitatea de membru al FRHG dobândesc în mod automat toate drepturile si obligatiile prevazute în prezentul Statut si alte norme juridice de profil.

Art. 21 – Reafilierea

 1. 21.1.
  Schimbarea situatiei juridice a unui membru impune obligatia reafilierii la FRHG potrivit procedurilor prevazute an acest Statut si în regulamentele în materie ale Federatiei.

Art. 22 – Alte dispozitii despre afiliere

 1. 22.1.
  Pentru participarea la competitiile oficiale nationale si internationale de hochei pe gheata cluburile trebuie sa fie afiliate la FRHG.
 2. 22.2.
  Pentru participarea, cu unele din echipele lor, la competitiile judetene de hochei pe gheata, cluburile afiliate la FRHG se vor afilia si la asociatia judeteana de hochei pe gheata sau a municipiului Bucuresti în raza teritoriala a careia îsi au sediul.
 3. 22.3.
  Pentru participarea la competitiile profesioniste de hochei pe gheata, cluburile profesioniste trebuie sa fie oficiale la FRHG si la Liga Profesionista de Hochei pe Gheata (daca este cazul).
 4. 22.4.
  Participarea la o competitie oficiala nationala a unei asociatii sportive fara personalitate juridica, ca urmare a promovarii din campionatul judetean, necesita, conform legislatiei educatiei fizice si sportului, transformarea respectivei asociatii sportive în club, dobândirea personalitatii juridice în conditiile legii, înscrierea în Registrul Sportiv pentru a fi atestata în aceasta calitate si afilierea sa la FRHG.
 5. 22.5.
  Cluburile afiliate la FRHG care retrogradeaza în campionatul judetean, pentru a avea drept de particpare la competitiile oficiale judetene de hochei pe gheata, trebuie sa fie afiliate la asociatia judeteana de hochei pe gheata sau a municipiului Bucuresti în raza teritoriala a careia îsi au sediul (daca este cazul).
2.2.3 Încetarea si suspendarea calitatii de membru FRHG

Art. 23 – Retragerea din FRHG

 1. 23.1.

  Un membru al FRHG este autorizat de drept sa se retraga din Federatie cu respectarea urmatoarelor conditii:

  1. hotarârea de retragere din Federatie trebuie aprobata de catre forul conducator al membrului respectiv, conform prevederilor statutului propriu sau conform Regulamentului de organizare si functionare;
  2. hotarârea de retragere sa fie transmisa Biroului Federal, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 3 luni înainte de sfârsitul anului financiar (31 decembrie).
 2. 23.2.
  Retragerea unui membru din FRHG se aproba de Biroul Federal, care informeaza Adunarea generala la proxima sa întrunire.
 3. 23.3.
  O cerere de retragere nu poate fi acceptata decât daca membrul respectiv s-a achitat de toate obligatiile financiare fata de Federatie si ceilalti membri ai acesteia.
 4. 23.4.
  Un membru al FRHG a carui retragere a fost acceptata îsi pierde calitatea de membru al Federatiei si toate drepturile conferitede aceasta.

Art. 24 – Dizolvarea unui membru al FRHG

 1. 24.1.
  Dizolvarea unui membru al FRHG se aprobade catre Adunarea Generala a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.
 2. 24.2.
  Membrul FRHG dizolvat are obligatia sa transmita Biroului Federal al FRHG, prin scrisoare recomandata, hotarârea de dizolvare luata de Adunarea Generala a membrilor sai, în maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.
 3. 24.3.
  daca un membru al FRHG se dizolva, el îsi pierde automat calitatea de membru al Federatiei.
 4. 24.4.
  Biroul Federal va informa Adunarea Generala a FRHG, la proxima sa întrunire, despre dizolvarea membrului respectiv.

Art. 25 – Excluderea unui membru al FRHG

 1. 25.1.

  Un membru poate fi exclus din Federatie pentru unul sau mai multe motive din urmatoarele motive:

  1. încalcarea grava a Statutului, regulamentelor, hotarârilor si deciziilor Federatiei;
  2. ultragii grave la adresa FRHG sau la Adresa oricarui membru al Federatiei;
  3. neîndeplinirea obligatiilor financiare fata de Federatie.
 2. 25.2.
  Pentru motivele mentionate la alin (1), Biroul Federal poate adopta masura de excludere a membrului în cauza, pe care trebuie sa o supuna aprobarii Adunarii Generale a FRHG.
 3. 25.3.
  Excluderea unui membru din FRHG se pronunta numai cu o majoritate de minim 2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea generala respectiva.
 4. 25.4.
  Un membru al FRHG trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile financiare fata de Federatie pâna la pierderea calitatii de membru.
 5. 25.5.
  Membrii FRHG, care îsi pierd aceasta calitate, nu au niciun drept asupra patrimoniului social al Federatiei.

Art. 26 – Revocarea recunoasterii calitatii de structura sportiva a unui membru al FRHG

 1. 26.1.
  În situatia în care, în conditiile legii, se revoca recunoasterea calitatii de structura sportiva a unui membru al FRHG, odata cu aceasta revocare se pierde automat si calitatea de membru al Federatiei.
 2. 26.2.
  Membrii FRHGau obligatia sa înstiinteze Biroul Federal, în scris, despre existenta unor proceduri în desfasurare care pot duce la revocarea calitatii de structura sportiva a acestora.
 3. 26.3.
  Biroul Federal are obligatia sa urmareasca desfasurarea procedurilor care pot duce la revocarea calitatii de structura sportiva a unor membri ai FRHG.
 4. 26.4.
  Biroul Federal are obligatia sa înstiinteze Adunarea Generala a FRHG despre revocarea recunoasterii calitatii de structura sportiva a unuia sau a mai multor entitati care au avut calitatea de membri ai Federatiei.

Art. 27 – Dizolvarea FRHG

 1. 27.1.
  În situatia în care Adunarea generala a FRHG hotaraste cu majoritatea prevazuta în prezentul Statut dizolvarea Federatiei, în mod automat toti membrii FRHG îsi vor pierde aceasta calitate.
Titlul 3 – Organele de decizie, administratie si control ale FRHG; Comisii si Colegii

Titlul 3 este compus din sase capitole, iar acestea au mai multe sectiuni, si anume:

 1. 3.1 Generalitati
 2. 3.2 Organele de decizie:
  1. 3.2.1 Adunarea Generala
  2. 3.2.2 Biroul Federal
  3. 3.2.3 Presedintele FRHG
 3. 3.3 Organele de administratie
  1. 3.3.1 Comitetul Executiv
  2. 3.3.2 Secretarul general al FRHG
  3. 3.3.3 Directorul Tehnic
 4. 3.4 Organele de control; Comisi de cenzori
 5. 3.5 Comisiile si Colegiile Centrale ale FRHG
  1. 3.5.1 Dispozitii comune
  2. 3.5.2 Colegiul Central al Antrenorilor – cu subcomisia de juniori
  3. 3.5.3 Colegiul Central al Arbitrilor
  4. 3.5.4 Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari
  5. 3.5.5 Comisia de Disciplina
  6. 3.5.6 Comisia de Apel
 6. 3.6 Alegerile
Capitolul 3.1 Generalitati

Art. 28 – Structura organizatorica a FRHG

 1. 28.1.

  Activitatea FRHG se desfasoara, în principal, prin intermediul urmatoarelor organe:

  • organele de decizie;
  • organul de administratie;
  • organele de control;
  • comisiile si colegiile de specialitate.
 2. 28.2.
  Organele de decizie ale FRHG sunt Adunarea Generala, Biroul Federal si Presedintele. Adunarea Generala este organul de decizie cu autoritate suprema. Biroul Federal este organul cu putere decizionala între Adunarile Generale. Presedintele este organul de decizie cu putere limitata si de reprezentare a FRHG în relatiile cu tertii.
 3. 28.3.
  Organul de administratie curenta al FRHG este Comitetul Executiv.
 4. 28.4.
  Organul de control financiar intern al FRHG este Comisia de Cenzori
 5. 28.5.
  Organele de specialitate ale FRHG sunt comisiile si colegiile.
Capitolul 3.2 Organele de decizie
3.2.1 Adunarea Generala

Art. 29 – Notiune; Adunarea Generala ordinara si extraordinara

 1. 29.1.
  Adunarea Generala este organul suprem de decizie al FRHG
 2. 29.2.
  Adunarea Generala poate fi ordinara si extraordinara.
 3. 29.3.
  Adunarea Generala ordinara se desfasoara anual.
 4. 29.4.
  Adunarea Generala ordinara de alegeri are loc la patru ani.
 5. 29.5.
  Adunarea Generala extraordinara se convoaca oricând este necesar.

Art. 30 – Atributiile Adunarii Generale

 1. 30.1.
  Adunarea Generala este împuternicita sa adopte hotarâri în orice problema a FRHG.
 2. 30.2.

  Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:

  1. În legatura cu strategia si obiectivele generale ale Federatiei
   1. A1. Stabileste strategia si obiectivele generale ale Federatiei;
   2. A2. Aproba programele strategice privind activitatea hocheistica din România elaborate pe perioade de patru ani (între doua Adunari Generale de alegeri);
   3. A3. Aproba planurile anuale de activitate ale Federatiei.
  2. În legatura cu bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil
   1. B1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale Federatiei.
  3. În legatura cu presedintele si vicepresedintii Federatiei
   1. C1. Alege presedintele FRHG
   2. C2. Alege vicepresedintii FRHG.
  4. În legatura cu Biroul Federal
   1. D1. Alege si revoca membrii Biroului Federal
   2. D2. Are drept de control permanent asupra Biroului Federal
   3. D3. Aproba raportul privind activitatea Biroului Federal
   4. D4. Stabileste competentele Biroului Federal
   5. D5. Stabileste indemnizatiile de conducere pentru membrii Biroului Federal, daca este cazul.
   6. D6. Aproba raportul anual, bilantul contabil si descarcarea de gestiune al Comitetului Executiv.
  5. În legatura cu Comisia de cenzori
   1. E1. Alege si revoca membrii comisiei de cenzori.
   2. E2. Aproba regulamentul intern de organizare si functionare a Comisiei de cenzori
   3. E3. Solicita, ori de câte ori este nevoie, întocmirea de rapoarte si informari de specialitate.
   4. E4. Audiaza raportul comisiei de cenzori.
   5. E5. Stabileste indemnizatiile membrilor comisiei de cenzori, daca este cazul.
  6. În legatura cu modificarea actului constitutiv si statutului Federatiei si stabilirea de norme
   1. F1. Adopta actul constitutiv, statutul FRHG si regulamentul de organizare si functionare a FRHG.
   2. F2. Modifica si/sau completeaza actul constitutiv si Statutul FRHG.
   3. F3. Aproba regulamentul de organizare a activitatii hocheistice din România, regulamentul disciplinar, precum si modificarile si/sau completarile acestora.
   4. F4. Aproba sistemul competitional national, precum si modificarile si/sau completarile acestuia.
  7. În legatura cu dizolvarea si licidarea FRHG; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare
   1. G1. Hotaraste dizolvarea si lichidarea Federatiei;
   2. G2. Hotaraste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.
  8. În legatura cu alte atributii prevazute de lege
   1. H1. Îndeplineste orice alte atributii, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
   2. H2. Decide, în ultima instanta, asupra afilierii, suspendarii si excluderii membrilor Federatiei, potrivit prevederilor prezentului statut.
   3. H3. Îsi da acordul în legatura cu înfiintarea structurilor sportive constituite prin asocierea cluburilor de hochei pe gheata – asociatiile judetene de hochei pe gheata – stabileste atributiile, drepturile si obligatiile acestora.
   4. H4. Aproba cuantumul cotizatiei anuale pentru membrii Federatiei.
   5. H5. revoca individual sau colectiv mandatele membrilor altor organe ale FRHG decât Biroul Federal si Comisia de cenzori, atunci când considera necesar. Biroul Federal sau Comisia de cenzori poate fi revocat daca acestia au încalcat Statutul FRHG, regulamentele FRHG sau legislatia în vigoare.
   6. H6. Decide asupra modului de votare, cvorumului si majoritatii cu care se iau hotarârile în Adunarile generale.

Art. 31 – Structura Adunarii Generale; participarea membrilor (maxim 2 delegati) FRHG si invitatilor la Adunarea Generala

 1. 31.1.
  Adunarea generala se compune din membrii FRHG.
 2. 31.2.
  La Adunarea Generala pot participa reprezentantii cu drept de vot ai structurilor afiliate la FRHG (cel mult 2 delegati pe membru) si invitatii.
 3. 31.3.
  Reprezentarea membrilor FRHG la Adunarea Generala se face în baza unor împuterniciri scrise, emise de reprezentantii legali ai acestora. Actele de reprezentare vor fi depuse la secretariatul general al Federatiei (daca depunerea se face într-o zi premergatoare celei în care are loc adunarea) sau la secretariatul adunarii (daca depunerea se face în ziua în care are loc adunarea).
 4. 31.4.
  Pe timpul mandatului lor, membrii Biroului Federal nu vor putea reprezenta la Adunarea Generala structura sportiva din care fac parte.
 5. 31.5.
  Participarea invitatilor se face pe baza de invitatii scrise, semnate de Presedintele FRHG sau de un împuternicit al acestuia.
 6. 31.6.
  Adunarea Generala, cu votul majoritatii relative, poate limita participarea invitatilor numai la dezbaterea anumitor puncte de pe ordinea de zi. În aceasta situatie, în Adunarea Generala vor avea prioritate dezbaterile la care nu a fost restrictionata participarea invitatilor.

Art. 32 – Dispozitii procedurale comune

 1. 32.1.
  Membrii FRHG si organele de conducere ale Federatiei pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunarii Generale pe care le vor depune în scris la secretariatul FRHG.
 2. 32.2.
  Propunerile la care se face referire în alineatul precedent care au fost depuse pâna la data când are loc sedinta Biroului Federal în care se stabileste data, precum si ordinea de zi a primei Adunari Generale, vor fi incluse în ordinea de zi respectiva.
 3. 32.3.
  Adunarea Generala poate modifica si completa ordinea de zi stabilita de Biroul Federal printr-o hotarâre cu majoritate absoluta.
 4. 32.4.
  Membrii FRHG sunt convocati la Adunarile Generale printr-o adresa scrisa, numita convocator, care se transmite prin fax sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 15 zile înainte de data când adunarile generale urmeaza sa se desfasoare. Convocatorul va fi semnat de catre Presedintele FRHG.
 5. 32.5.
  Convocatorul va cuprinde data, ora si locul desfaturarii, precum si ordinea de zi a Adunarii Generale, mentionându-se explicit temele (problemele) de dezbatut. Daca în ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea si/sau completarea Statutului, convocatorul trebuie sa aiba anexat textul integral al acestora.
 6. 32.6.
  Desfasurarea în bune conditii a lucrarilor Adunarii Generale este asigurata de un prezidiu format din 5 membri; acestia sunt: presedintele, vicepresedintii FRHG, secretarul general si un membru al Biroului Federal. În situatia în care unul sau mai multi dintre acestia lipsesc, la propunerea presedintelui, vicepresedintelui sau a presedintelui adunarii specificat în alineatul urmator, dupa caz, Adunarea Generala va aproba completarea prezidiului.
 7. 32.7.
  Adunarile Generale vor fi conduse de presedintele FRHG. În cazul absentei presedintelui, Adunarea Generala va fi condusa de unul dintre vicepresedinti. În cazul absentei vicepresedintilor, AG va fi condusa de un presedinte al adunarii, ales prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
 8. 32.8.

  În cadrul fiecarei Adunari Generale, înainte de a se trece la citirea ordinii de zi, vor trebui rezolvate urmatoarele probleme procedurale:

  • desemnarea persoanelor care vor întocmi procesul verbal al Adunarii Generale sau îl vor verifica în cazul în care a fost facut prin stenegrama – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare;
  • alegerea comisiei de validare formata dintr-un numar impar de persoane alese cu majoritate absoluta dintre reprezentantii care nu candideaza la nicio functie eligibila din FRHG; desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare;
  • membrii comisiei de validare îsi aleg, prin vot deschis, cu majoritate simpla, un presedinte;
  • verificarea, validarea si numararea de catre comisia de validare a reprezentantilor valid împuterniciti ai membrilor FRHG prezenti la Adunarea Generala si declararea Adunarii Generale ca fiind statutara sau nestatutara;
  • precizarea modalitatilor de vot ce urmeaza sa fie folosite;
  • completarea si/sau modificarea ordinii de zi, cu votul reprezentând majoritatea absoluta a membrilor prezenti la adunare.
 9. 32.9.
  Procesul verbal al Adunarii Generale semnat de persaoanele desemnate sa-l întocmeasca sau sa-l verifice în cazul ca a fost facut prin stenograma, se pastreaza la secretariatul general al Federatiei.

Art. 33 – Votul

 1. 33.1.
  Fiecare membru al FRHG are dreptul sa exprime un vot în cadrul Adunarii Generale la care participa.
 2. 33.2.
  Numele delegatilor cu drept de vot trebuie comunicate la secretariatul Federatiei în scris, cu minimum 5 zile înainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu împuterniciri scrise emise de reprezentantii legali ai structurilor sportive pe care le reprezinta.
 3. 33.3.
  Numai delegatii prezenti si împuterniciti valid vor putea vota asupra chestiunilor supuse la vot.
 4. 33.4.
  În cadrul Adunarii Generale, procedura de vot se poate desfasura prin vot deschis sau vot secret. Adunarea Generala va aproba, cu majoritate absoluta, modalitatea de exprimare a votului, pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi.
 5. 33.5.
  Alegerea presedintelui, a vicepresedintilor si a membrilor Biroului Federal se va face în mod obligatoriu, sub sanctiunea nulitatii de drept, prin vot secret.
 6. 33.6.
  Procedura de vot deschis se face, de regula, prin ridicarea mîinii si, prin exceptie, cu aprobarea Adunarii Generale, prin apel nominal.
 7. 33.7.
  Nimeni nu este constrâns sa voteze.
 8. 33.8.
  Adunarea Generala este publica, accesul mass media fiind liber.

Art. 34 – Tipuri de majoritati

 1. 34.1.
  În functie de importanta problemelor dezbatute, hotarârile Adunarii Generale pot fi adoptate cu majoritate simpla, absoluta sau calificata, exprimata prin vot. Voturile sunt validate si numarate de catre comisia de validare.
 2. 34.2.
  Prin majoritate simpla se întelege numarul de voturi a cel putin jumatate plus unu din voturile reprezentantilor membrilor prezenti în Adunarea Generala.
 3. 34.3.
  Prin majoritate absoluta se întelege numarul de voturi a cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor reprezentantilor membrilor prezenti sau nu în Adunarea Generala.
 4. 34.4.
  Pentru punctele de pe ordinea de zi la care nu s-a putut lua o hotarâre din cauza lipsei majoritatii cerute de statut, se vor aplica prevederile art 36.2 privind reconvocarea Adunarii Generale si se va proceda la convocarea unei noi Adunari Generale pâna la epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

Art. 35 – Adunarea generala statutar constituita

 1. 35.1.
  O Adunare Generala este statutar constituita si are putere de decizie în prezenta a cel putin 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membrii FRHG sa participe la adunare.
 2. 35.2.
  Daca, la verificarea împuternicirilor, se constata ca Adunarea Generala nu este statutar constituita iar aceasta conditie nu este îndeplinita nici în urmatoarele trei ore, ea va fi reconvocata de drept pentru ziua urmatoare, în acelasi loc si la aceeasi ora.
 3. 35.3.
  În situatia în care, nici la reconvocarea prevazuta în alineatul precedent, Adunarea Generala nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocata în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, Adunarea va fi statutar constituita indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art. 36 – Hotarârile Adunarii Generale

 1. 36.1.
  Hotarârile Adunarii Generale se iau, de regula, cu majoritate simpla, în afara cazurilor pentru care, în mod expres, se cere o alta majoritate.
 2. 36.2.

  Hotarârile Adunarii Generale pentru a caror adoptare este necesara o majoritate absoluta privesc urmatoarele situatii:

  • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • aprobarea raportului de gestiune, a închiderii exercitiului financiar-contabil anual si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
  • aprobarea cuantumului cotizatiei anuale.
 3. 36.3.

  Hotarârile Adunarii Generale pentru a caror adoptare este necesara o majoritate calificata privesc urmatoarele situatii:

  • excluderea membrilor FRHG;
  • revocarea membrilor organelor de conducere;
  • modificari si completari la statutul FRHG;
  • schimbarea sediului Federatiei;
  • schimbarea scopului Federatiei;
  • dizolvarea Federatiei, destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.
 4. 36.4.
  În cazul hotarârilor Adunarii Generale a caror adoptare se face, de regula, cu majoritatea absoluta în caz de egalitate votul se va relua. Daca si în al doilea tur de scrutin se mentine egalitatea, hotarârile se vor lua cu majoritate simpla.
 5. 36.5.
  daca pentru aceeasi problema sunt mai mult de doua propuneri de hotarâri, ele sunt supuse succesiv votarii.
 6. 36.6.
  Hotarârile Adunarii Generale devin operante si obligatorii pentru Federatie si membrii sai dupa 15 zile de la data când au fost adoptate.
 7. 36.7.
  În cazuri speciale, Adunarea Generala poate decide ca hotarârile sa intre în vigoare la date diferite de cea mentionata la art
 8. 36.8.
  În astfel de situatii, o hotarâre devine operanta începând cu data fixata de Adunarea Generala.
 9. 36.9.
  Hotarârile Adunarii Generale pot fi contestate în justitie de membrii FRHG în maxim 15 zile de la data adoptarii lor.

Art. 37 – Cheltuielile de participare la Adunarile Generale ale membrilor FRHG

 1. 37.1.

  Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurna) la Adunarea generala sunt suportate de:

  1. FRHG – pentru membrii Biroului Federal, membrii comisiilor centrale ale Federatiei si membrii de onoare;
  2. AJHG, AMBHG si cluburi – pentru delegatii lor.

Art. 38 – Adunarea Generala ordinara

 1. 38.1.
  Adunarea Generala ordinara se desfasoara anual.
 2. 38.2.

  Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare va include, în mod obligatoriu, urmatoarele puncte:

  • alocutiunea presedintelui FRHG sau a vicepresedintelui desemnat de presedintele absent;
  • raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala ordinara;
  • prezentarea de catre Comitetul Executiv al bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia;
  • prezentarea raportului comisiei de cenzori; raportul sau informarea întocmita si prezentata de comisia de cenzori în urma solicitarii Adunarii Generale va fi supus adoptarii acesteia;
  • prezentarea de catre Comitetul Executiv si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli pentru anul urmator.
 3. 38.3.
  Pe lânga punctele obligatorii prevazute la alineatul precedent, ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare poate sa includa si orice alta problema, de orice natura, care a fost anuntata prin convocator sau care a fost ulterior introdusa pe ordinea de zi, cu votul Adunarii Generale, conform prevederilor art. 33.8.

Art. 39 – Adunarea Generala extraordinara

 1. 39.1.
  Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de presedintele FRHG sau de catre Biroul Federal oricând se considera necesar. Convocarea Adunarii Generale extraordinare de catre Biroul Federal se face printr-o hotarâre adoptata cu majoritatea calificata.
 2. 39.2.
  Biroul Federal va convoca obligatoriu Adunarea Generala extraordinara daca 1/3 din membrii FRHG solicita aceasta prin cereri scrise înaintate la secretariatul FRHG. Convocarea se face în termen de 15 zile de la data solicitarii. Într-un an calendaristic un membru poate solicita convocarea unei singure Adunari Generale extraordinare.
 3. 39.3.
  Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata si ca urmare a depunerii unei motiuni de neîncredere semnata de cel putin majoriatea absoluta din membrii FRHG, referitaore la activitatea Biroului Federal sau a altor organe alese ale FRHG.
3.2.2. BIROU FEDERAL

ART. 40 – NOTIUNI

 1. 40.1.
  Biroul Federal este organul de conducere cu activitate permanenta al FRHG, care coordoneaza activitatea Federatiei între Adunarile Generale. Biroul Federal asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii Generale.

ART. 41 – ATRIBUTIILE BIROULUI FEDERAL

 1. 41.1.
  Biroul Federal urmareste si raspunde de aplicarea hotarârilor Adunarii Generale.
 2. 41.2.
  Biroul Federal poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generala
 3. 41.3.

  Principalele atributtii ale Biroului Federal sunt:

  1. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
  2. împuternicitii Federatiei (Presedinte si Secretar General) încheie acte juridice în numele si pe seama Federatiei
  3. aproba organigrama si politica de personal a Federatiei
  4. adopta Regulamentul intern al FRHG si Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Federal
  5. aproba Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de hochei pe gheata, Regulamentul privind statutul antrenorului de hochei pe gheata, Regulamentul de clasificare sportiva, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de hochei pe gheata, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii orbservatorilor oficiali la jocurile de hochei pe gheata ale României,precum si alte acte normative privind activitatea hocheistica din România, cu exceptie celor din componenta Adunarii Generale.
  6. propune spre aprobare Adunarii Generale anuale calendarul sportiv national anual.
  7. organizeaza campionatele si competitiile de hochei pe gheata la nivel national, aproba omologarea rezultatelor finale ale competitiilor de hochei pe gheata.
  8. stabileste cuantumul taxelor, contributiilor si penalitatilor din activitatea hocheistica.
  9. ia decizii în legatura cu afilierea provizorie sau suspenadrea membrilor FRHG si le supune aprobarii Adunarii Generale, aproba retragerea unui membru din Federatie si informeaza Adunarea Generalala proxima sa întrunire.
  10. aproba structura si componenta nominala a comisiilor centrale ale FRHG, precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivelor comisi, coordoneaza activitatea acestora, având competenta de a desfinta hotarârile lor si de alua decizii noi, ca ultima instanta de recurs.
  11. aproba numirea antrenorilor echipelor nationale, componenta nominala a colectivelor tehnice si a loturilor reprezentativelor de hochei pe gheata ale României, planurile de pregatire, precum si înscrierea si participarea acestora în competitiile internationale oficiale.
  12. aproba transferul jucatorilor români la cluburi din strainatate, cu respectarea prevederilor FIHG si a reglementarilor FRHG.
  13. desemneaza reprezentantii FRHG în organismele FIHG, în Comitetul Balcanic sau în alte foruri internationale, precum si participantii la congrese, consfatuiri si întruniri internationale ale hocheiului pe gheata.
  14. aproba calendarul sportiv international al FRHG
  15. aproba Colegiul Central al Arbitrilor din cadrul FRHG
  16. ratifica sanctiunile disciplinare pronuntate de cluburi asupra propriilor jucatori.
  17. aproba normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei si valuta si normele privind drepturile în lei si valuta ale jucatorilor, antrenorilor, celorlalti tehnicieni, specialisti si oficiali sportivi ai echipelor reprezentative de hochei pe gheata ale României (prime de joc, indemnizatii de convocare, indemnizatii de instalare, diurne, premii de obiectiv s.a.), conform legislatiei în vigoare si cu respectare a normelor financiare, în cazul resurselor provenite din finantarea de le bugetul de stat pe baza de program.
  18. aproba programele de dezvoltare a bazei materiale a FRHG
  19. aproba acte juridice si contracte care angajeaza FRHG, altele decât cele care sunt date în competenta Comitietului Executiv sau âmputernicitilor Federatiei prin Regulamentul intern al FRHG
  20. controleaza activitatea cluburilor, Asociatiilor Judetene si a Asociatiei Municipiului Bucurestide Hochei pe Gheata
  21. decide orice masuri menite sa asigure buna desfasurare a activitatii FRHG si a activitatii hocheistice în general, în conditiile respectarii prevederilor prezentului Statut si a regulamentelor Federatiei.
  22. îndeplineste orice alte atributii prevazute în Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
 4. 41.4.
  Biroul Federal poate decide suspendarea membrilor în conditiile prevazute în prezentul Statut. Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membrii în cadrul primei Adunari Generale, aceasta poate hotarî, însa, si anularea sau prelungirea suspendarii.
 5. 41.5.
  Biroul Federal poate dispune destituirea membrilor comisiilor centrale ale FRHG si înlocuirea acestora pentru perioada ramasa pâna la terminarea mandatului.
 6. 41.6.
  În situatii de exceptie, în care se constata încalcarea grava a legilor, a Statutului si regulamentelor Federatiei, precum si a statutului si regulamentelor proprii de catre organele de conducere ale membrilor sau persoanelor din cadrul acestora, Biroului Federal este autorizat sa dispuna suspendarea sau revocarea celor în cauza si organizarea de noi alegeri.
 7. 41.7.
  Deciziile Biroului Federal în cazurile mentionate la alin.(5),(6) si (7) de mai sus se iau cu majoritatea calificata.
 8. 41.8.
  Hotarârile Biroului Federal intra în vigoare la data adoptarii lor, daca în continutul acestora nu se prevede altfel.
 9. 41.9.
  Atributiile Biroului Federal se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

ART. 42 – COMPONENTA BIROULUI FEDERAL

 1. 42.1.
  Biroul Federal se compune din 13 persoane, din care 11 sunt membrii alesi si 2 sunt membrii de dpret.
 2. 42.2.

  Membrii alesi ai Biroului Federal sunt:

  • Presedintele (Presedintele FRHG)
  • 2 vicepresedinti (vicepresedintii FRHG)
  • 8 membrii
 3. 42.3.

  Membrii de drept ai Biroului Federal sunt:

  • Secretarul General al FRHG
  • Directorul Tehnic al FRHG
 4. 42.4.
  Secretarul General al FRHG, desemnat potrivit prezentului Statut, este considerat membru de drept al Biroului Federal. Persoana care va ocupa acesta functie va avea si calitatea de membru al Biroului Federal atâta timp cât va îndeplini functia de Secretar General al FRHG. Înlocuirea Secretarului General al FRHG atrage dupa sine înlocuirea de drept a persoanei membra a Biroului Federal, prin aceasta functie.
 5. 42.5.
  Directorul Tehnic al FRHG este considerat membru de drept al Biroului Federal. Persoana care va acupa aceasta functie va avea si calitatea de membru al Biroului Federal atâta timp cât va îndeplini functia de Director Tehnic al FRHG. Înlocuirea Directorului Tehnic atrage dupa sine înlocuirea de drept a persoanei membre a Biroului Federal, din aceasta functie
 6. 42.6.
  Secretarul General, Directorul Tehnic si Trezorierul federatiei sunt numiti de Biroul Federal, în conditiile legii.
 7. 42.7.
  Daca Presedintele FRHG îsi înceteaza activitatea sau nu îsi mai poate exercita atributiile, unul dintre vicepresedinti, desemnat de Biroul Federal, le va prelua pe acestea pâna la Adunarea Generala urmatoare. În acest caz, Adunarea Generala va alege un nou Presedinte.
 8. 42.8.
  Daca vicepresedintii sau ceilalti membri ai Biroului Federal îsi înceteaza activitatea sau nu isi mai pot exercita atributiile ca urmare a pierderii calitatii de baza pentru care au fost desemnati în Biroul Federal, ei vor fi înlocuiti, în maxim 60 de zile de la data când respectivele functii au devenit vacante, în conditiile prezentului Statut, dar fara a avea drept de vot.
 9. 42.9.
  Nici o decizie luata de un for din afara hocheiului pe gheata, mai putin FIHG, de a suzspenda Presedintele Federatiei Române de Hochei pe Gheata si/sau Biroului Federal nu va fi obligatorie pentru FRHG
 10. 42.10. Indiferent de functie, o grupare nu poate avea în Biroul Federal decât un singur reprezentant.

ART. 43 – BIROUL FEDERAL, DISPOZITII PROCEDURALE

 1. 43.1.
  De regula, Biroul Federal se întruneste lunar. El se poate întruni si ori de câte ori este necesar. Presedintele FRHG convoaca Biroul Federal cu scrisoare trimisa prin posta si/sau fax, cu minim 5 zile lucratoare înainte de data sedintei.
 2. 43.2.
  Biroul Federal este statutar constituit la prima convocare în prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai. Daca acest cvorum nu este întrunit la prima convocare, se va tine o a doua sedinta întrunita în termen de 7 zile lucratoare de la prima, când deciziile se vor lua cu majoritatea simpla de voturi a celor prezenti.
 3. 43.3.
  Hotarârile Biroului Federal se adopta cu majoritatea relativa a voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide votul Presedintelui.
 4. 43.4.
  Au drept sa voteze toti membrii Biroului Federal, cu un singur vot fiecare.
 5. 43.5.
  Voturile se pot exprima deschis sau secret, în functie de decizia membrilor Biroului Federal prezenti la sedinta respectiva.
 6. 43.6.
  Votul prin corespondenta sau împuternicire (procura) nu este admis.
 7. 43.7.
  membrii Biroului Federal nu au drept de vot daca în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care clubul din care face parte are interese.
 8. 43.8.
  La fiecare sedinta a Biroului Federal se întocmeste un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbatute si hotarârile adoptate, semnat de membrii prezenti. Procesele verbale se consemneaza într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale FRHG, si se pastreaza la secretariatul general al Federatiei. Se pot folosi si alte mijloace de înregistrare a sedintelor, situatie în care stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariaza si se pastreaza la secretariatul general al Federatiei ca documente oficiale.
 9. 43.9.
  Sedintele Biroului Federal nu sunt publice.
3.2.3. PRESEDINTELE FRHG

ART. 44 – NOTIUNE

 1. 44.1.
  Presedintele FRHG este un organ de conducere permanenta al Federatiei. Presedintele FRHG conduce de drept sedintele Adunarii Generale si este conducatorul Biroului Federal.
 2. 44.2.
  Presedintele FRHG este împuternicit, prin prezentul Statut, sa reprezinte FRHG în relatiile cu tertii

ART. 45 – ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI FRHG

 1. 45.1.
  Presedintele reprezinta si angajeaza legal FRHG în relatiile cu autoritatile publice române, cu Federatiile similare din alte tari, FIHG, cu alte foruri hocheistice sau sportive internationale, precum si cu persoanele juridice si fizice române si straine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut si a legislatiei în vigoare.
 2. 45.2.
  Presedintele Federatiei prezideaza toate sedintele Adunarii Generale si ale Biroului Federal.
 3. 45.3.
  Presedintele voteaza si în caz de egalitate, votul sau este decisiv.
 4. 45.4.
  Daca Presedintele este absent sau este indisponibil, unul dintre vicepresedinti desemnat de acesta va prelua prerogativele acestuia.
 5. 45.5.
  Presedintele aplica strategiile si politicile de dezvoltare a activitatii hocheistice stabilite de Adunarea Generala.
 6. 45.6.
  Presedintele organizeaza si conduce activitatea federatiei în scopul aplicarii hotarârilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor programelor si planurilor de activitate aprobate.
 7. 45.7.
  Presedintele asigura aplicarea si respectarea legislatiei în vigoare, a Statutului si regulamentelro FRHG în întreaga activitate a Federatiei.
 8. 45.8.

  Presedintele FRHG propune spre aprobare Biroului Federal:

  • angajarea, promovarea si concedierea personalului salariat al Federatiei, în conditiile legii.
  • îndatoririle si responsabilitatile personalului angajat,
  • contractele individuale de munca, salariile personalului angajat în functie de studii si munca prestata.
 9. 45.9.
  Presedintele încheie acte juridice în numele si pe seama Federatiei, potrivit competentelor acordate prin prezentul Statut si Regulamentul intern al FRHG.
 10. 45.10. Presedintele Federatiei este autorizat sa exercite orice atributii delegate de catre Adunarea Generala si /sau Biroului Federal, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.
 11. 45.11. Presedintele este ordonatorul principal de credite al federatiei împreuna cu secretarul General.
CAPITOLUL 3.3. – ORGANELE DE ADMINISTRATIE
3.3.1. COMITETUL EXECUTIV

ART. 46 – NOTIUNE

 1. 46.1.
  Comitetul Executiv este organul administrativ permanent al FRHG care asigura punerea în aplicare a hotarârilor Adunariii Generale si a Biroului Federal.

ART. 47 – COMPONENTA

 1. 47.1.
  Comitetul Executiv este alcatuit din Presedintele, cei doi vicepresedinti, Secretarul General si Trezorierul FRHG.

ART. 48 – ATRIBUTII

 1. 48.1.

  Comitetul Executiv are urmatoarele atributii:

  1. decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a Federatiei – organizatorice, tehnice, juridice, financiare si de asigurare materiala.
  2. decide în legatura cu solutionarea unor chestiuni urgente care intervin între sedintele Biroului Federal.
  3. supravegheaza activitatea comisiilor centrale ale FRHG
  4. elaboreaza, împreuna cu Directorul Tehnic, proiecte de regulamente si norme privind activitatea hocheistica si le prezinta spre aprobare Biroului federal si/sau Adunarii Generale, dupa caz.
  5. întocmeste, împreuna cu Directorul Tehnic, proiecte de programe privind activitatea hocheistica si le prezinta Biroului Federal.
  6. întocmeste proiecte de organigrama si politica de personal a Federatiei si le prezinta Biroului Federal.
  7. întocmeste proiectul bugetului anual al Federatiei si îl prezinta Biroului Federal.
  8. întocmeste proiectul raportului Biroului Federal catre Adunarea Generala, executia bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil si le prezinta Biroului Federal.
  9. aproba acte juridice si contracte ale FRHG, în limita competentei stabilite prin Regulamentul intern al FRHG.
  10. prezinta, la cerere, rapoarte de activitate Biroului Federal.
  11. exercita orice atributii delegate de Adunarea Generala sau Biroul Federal cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

ART. 49 – DISPOZITII PROCEDURALE

 1. 49.1.
  Comitetul executiv se întruneste, în sedinte convocate de Secretarul General, ori de câte ori este necesar. În sedinte se prezinta informatii, se analizeaza si se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotarârilor Adunarii Generale si Biroului Federal, rezolvarea problemelor curente si/sau urgente din activitatea FRHG sau care privesc derularea activitatii hocheisice în general si stabilirea responsabilitatilor ce revin fiecarui membru al Comitetului Executiv, solutionarea acestora.
 2. 49.2.
  Deciziile Comitetului Executiv vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar Biroul Federal va fi informat în prima sa sedinta.
3.3.2 – SECRETARUL GENERAL

ART. 50 – NOTIUNE

 1. 50.1.
  Secretarul General este un salariat, functionar superior, conducatorul executiv al FRHG si este subordonat Presedintelui FRHG
 2. 50.2.
  Secretarul General are drept de reprezentare a FRHG în limitele atributiilor stabilite prin Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare a FRHG, conform legii.

ART. 51 – ATRIBUTII

 1. 51.1.

  Secretarul General este, împreuna cu Presedintele FRHG, ordonatorul de credit al Federatiei si îndeplineste urmatoarele atributii:

  1. Organizeaza si conduce activitatea Federatiei în scopul aplicarii hotarârilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor programelor si planurilor de activitate aprobate.
  2. Asigura, în limitele competentei sale, aplicarea si respectarea în întreaga activitate a Federatiei, a legislatiei în vigoare, a Statutului si regulamentelor adoptate de Federatie.
  3. Stabileste, împreuna cu Presedintele, data si ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal si o supune aprobarii Presedintelui, pregateste materialele si lucrarile care se prezinta în Biroul Federal, verifica daca procesul verbal al sedintei Biroului Federal au consemnate problemele dezbatute si hotarârile adoptate, iar în caz ca au fost omisiuni, informeaza Biroul Federal în prima sedinta.
  4. Organizeaza, coodoneaza si sprijina activitatea Colegiilor si Comisiilor Centrale si Teritoriale, pregateste împreuna cu acestea si supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la:
   • programele si planurile de activitate ale Federatiei.
   • calendarul sportiv intern si international
   • proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situatia periodica a executiei bugetului si a asigurarii materiale a activitatii
   • programele si planurile de pregatire ale loturilor olimpice si nationale, componenta acestorasi a colectivelor tehnice
   • componenta nominala a delegatiilor care se deplaseaza în strainatate
   • premieri, indemnizatii, prime si alte recompense pentru sportivi, specialisti sau colaboratori
  5. Asigura prin colegiile si comisiile centrale si teritoriale, organizarea actiunilor prevazute în calendarul competitional intern si international. Administreaza si propune spre aprobare Biroului Federal bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programata si angajeaza sumele necesare, cu respectarea legislatiei în vigoare
  6. Organizeaza controlul si sprijinirea activitatii loturilor reprezentative si a sectiilor afiliate, prezentând în Biroul federal concluzii si propuneri pentru optimizarea activitatii acestora
  7. Semneaza principalele documente si lucrari elaborate de Federatie – programele si planurile de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli, calendarul sportiv intern si international, hotarârile Biroului Federal privind derularea actiunilor sportive internationale, precum si orice alte lucrari curente
  8. Primeste, rezolva si semneaza corespondenta adresata Federatiei si informeaza Presedintele Biroului Federal asupra principalelor probleme aparute în derularea activitatii
  9. Aproba necesarul de echipament si materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregatirii si participarii acestora la competitiile internationale
  10. Urmareste realizarea, tiparirea si difuzarea periodica a buletinului informativ al Federatiei, a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor Federatiei
  11. Participa la principalele competitii interne si internationale, reprezinta Federatia în raporturile interne si internationale, cu autoritatile publice centrale si locale, persoane fizice sau juridice române sau straine
  12. contacteaza obligatoriu, în timp util FIHG, pentru a desemna arbitrii straini care sa oficieze la jocurile din Campionatul National, respectiv Cupa României, la solicitarea scrisa a unuia sau mai multor cluburi, în conformitate cu prevederile art.12 alineatul g)
  13. realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din cadrul ANS, în scopul rezolvarii operative a problemelor tehnico-operative, administrative, financiare, de relatii internationale, precum si altor aspecte din activitatea Federatiei
  14. raspunde operativ la cerintele de informare formulate de conducerea ANS si prezinta periodic sinteze asupra activitatii desfasurate si a problematicii ramurii de sport respective
  15. în îndeplinirea atributiilor sale colaboreaza cu directiile de tineret si sport, cu Centrul de Cercetari pentru probleme de sport, Institutul National de Medicina Sportiva, Complexe sportive nationale, COSR, ANFS, Scoala Nationala de Antrenori si alte institutii sau organizatii.
3.3.3. DIRECTORUL TEHNIC

ART. 52 – DIRECTORUL TEHNIC . NOTIUNE

 1. 52.1.
  Directorul Tehnic al FRHG este o persoana cu pregatirea tehnica necesara, care coordoneaza din punct de vedere tehnic activitatea hocheistica, fiind subordonata direct Biroului Federal.
 2. 52.2.
  În cadrul FRHG, exista un post de Director Thenic. Atributiile lui sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a FRHG.
 3. 52.3.
  Directorul Tehnic face parte din personalul angajat al FRHG
CAPITOLUL 3.4. – ORGANELE DE CONTROL – CENZORUL

ART. 53 – NOTIUNE

 1. 53.1.
  Cenzorul este organul de control financiar al FRHG cu activitate permanenta
 2. 53.2.
  Cenzoul este ales de catre Adunarea Generala, iar durata mandatului lui este de 4 ani. În cadrul termenului de 4 ani cenzorul poate fi revocat oricând de Adunarea Generala, ca urmare a unor motive bine întemeiate, iar la expirarea termenului unui mandat acesta poate fi prelungit.
 3. 53.3.
  Membrii Biroului Federal si ai Comitetului Executiv nu pot fi cenzori.
 4. 53.4.
  Cenzorul este subordonat Adunarii Generale.
 5. 53.5.
  Regulile generale de organizare si functionare a Cenzorului se aproba în Adunarea Generala. Cenzorul îsi poate elabora un regulament intern de functionare.

ART. 54 – COMPONENTA

 1. 54.1.
  Comisia de Cenzori este formata dintr-un cenzor, care obligatoriu trebuie sa fie specializat în domeniu financiar – contabil.

ART. 55 – ATRIBUTII

 1. 55.1.

  Cenzorul are urmatoarele atributii principale:

  1. verifica modul în care este administrat patrimoniul FRHG, cum sunt folosite fondurile FRHG, precum si oportunitatea, eficienta si legalitatea actelor juridice si financiare încheiate de catre împuternicitii FRHG (ales si/sau salariat)
  2. verifica modul de executie si întocmire a bilantului contabil
  3. întocmeste rapoartele de verificare anuala ce se prezinta în Adunarea Generala
  4. întocmeste la cererea Presedintelui si/sau a Biroului Federal, rapoarte de specialitate
  5. poate participa la sedintele Biroului Federal fara drept de vot
  6. îndeplineste orice alte atributii rezultate în prerzentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala
CAPITOLUL 3.5 COMISIILE SI COLEGIILE CENTRALE
3.5.1. DISPOZITII COMUNE

ART. 56 – ENUMERAREA COMISIILOR SI COLEGIILOR CENTRALE

 1. 56.1.

  Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Biroul Federal numeste colegiile si comisiile centrale, subordonate, ca organe de lucru consultative specializate pe domenii de activitate:

  1. Colegiul Central al Antrenorilor – cu subcomisia de juniori
  2. Colegiul Central al Arbitrilor
  3. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari
  4. Comisia de Disciplina
  5. Comisia de Apel
  6. Comisia pentru statutul jucatorului
  7. Comisia mass – media
  8. Comisia Juridica
  9. Comisia Medicala
  10. Comisia de hochei feminin
  11. Comisia economica
 2. 56.2.
  Biroul Federal poate constitui si alte comisii ad-hoc care sa rezolve probleme speciale. În caz de urgenta, acest drept revine Presedintelui sau Secretarului General
 3. 56.3.
  La propuenrea Secretarului General, Biroul Federal stabileste componenta colegiilor si comisiilor centrale ale Federatiilor, precum si presedintii acestora.
 4. 56.4.
  Biroul Federal elaboreaza si adopa regulamentele comisiilor si colegiilor enumerate la art.56.1 stabilind prin acestea atributiile fiecarei comisii, respectiv fiecarui colegiu, precum si modul de organizare si functionare a acestora.
3.5.2. COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR – CU SUBCOMISIA DE JUNIORI

ART. 57 – COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR. NOTIUNE

 1. 57.1.
  Colegiul Central al Antrenorilor este organ tehnic de specialitate format din antrenori, profesori de educatie fizica, medici, care activeaza pe baza unui program în vederea aplicarii hotarârilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal al FRHG.
3.5.3. COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

ART. 58 – COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR. NOTIUNE

 1. 58.1.
  Colegiul Central al Arbitrilor este forul ce coordoneaza activitatea colegiilor judetene si al Municipiului Bucuresti, de conducere al arbitrilor de hochei pe gheata.

3.5.4. COMISIA CENTRALA DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERARI SI CLASIFICARI

ART. 59 – COMISIA CENTRALA DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERARI SI CLASIFICARI. NOTIUNE
 1. 59.1.
  Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari este un organ specializat al FRHG
3.5.5. COMISIA DE DISCIPLINA

ART. 60 – COMISIA DE DISCIPLINA. NOTIUNE

 1. 60.1.
  Comisia de Disciplina a FRHG este un organ specializat cu atributii de jurisdictie.

ART. 61 – COMISIA DE DISCIPLINA. ATRIBUTII

 1. 61.1.
  Comisia de Disciplina analizeaza si hotaraste în cazurile de indisciplina semnalate de comisiile si colegiile centrale.
3.5.6 COMISIA DE APEL

ART. 62 – COMISIA DE APEL. NOTIUNE

 1. 62.1.
  Comisia de aple este o comisie cu atributii de jurisdictie aleasa de Adunarea Generala prin vot deschis.

ART. 63 – COMISIA DE APEL.COMPONENTA

 1. 63.1.
  Comisia de apel este formata din presedinte si doi membrii.
 2. 63.2.
  Din Comisia de apel nu pot face parte reprezentanti ai altor organe ale Federatiei.

ART. 64 – COMISIA DE APEL. ATRIBUTII

 1. 64.1.
  Comisia de Apel judeca apelurile introduse de cluburi, asociatii, sectii, antrenori, sportivi, arbitrii, conducatori sau oficiali, împotriva hotarârilor pronuntate de Comisia de Disciplina.

ART. 65 – COMISIA DE APEL. HOTARÂRI

 1. 65.1.
  Comisia de Apel poate hotarî aplicarea oricarei sanctiuni prevazute în regulamentele Federatiei, cu exceptia radierii din activitatea sportiva. Hotarârile ei sunt definitive si executorii.
 2. 65.2.
  În cazurile exceptionale, pe beze unor probe noi, hotarârile Comisiei de Apel pot fi revizuite de Biroul federal, hotarârea acestuia fiind irevocabila.
CAPITOLUL 3.6. ALEGERILE

ART. 66 – GENERALITATI

 1. 66.1.
  Alegerile pentru functiile de conducere ale FRHG, se desfasoara o data la 4 ani
 2. 66.2.

  Alegerile se desfasoara pentru 11 posturi de conducere, si anume:

  • Presedinte FRHG (1 post)
  • Vicepresedintii FRHG (2 posturi)
  • Membrii Biroului Federal (8 posturi)
 3. 66.3.
  Functiile de conducere pentru care nu se desfasoara alegeri sunt Secretarul General al FRHG si Directorul Tehnic al FRHG.

ART. 67 – PROPUNERILE PENTRU FUNCTIILE ALESE ALE FRHG

 1. 67.1.

  Cu exceptia situatiei prevazute la art.68.5, un membru al FRHG poate face propuneri pentru functiile de conducere alese ale Federatiei dupa cum urmeaza:

  • o singura propunere pentru functia de Presedinte al FRHG, (1 functie)
  • o singura propunere pentru functia de Vicepresedinte al FRHG, (2 functii)
  • o singura propunere pentru functia de membru al Biroului Federal (8 functii)
 2. 67.2.
  În situatia în care un membru încalca aceste prevederi si face, pentru una sau mai multe functii, mai multe propuneri decât cele permise, toate propunerile pentru functia/functiile respective vor fi considerate caduce si nu vor fi luate în consideratie.
 3. 67.3.
  Membrii FRHG vor face propuneri pentru functiile alese ale Federatiei în forma scrisa si le vor depune la secretariatul FRHG cu cel putin 15 zile înainte de data alegerilor.
 4. 67.4.
  Nedepunerea propunerilor în conformitate cu prevederile alineatului precedent atrage dupa sine nulitatea acestora.
 5. 67.5.
  În cadul Adunarii Generale nu vor fi admise depunerea de noi candidaturi pentru functii alese ale FRHG, cu exceptia cazului în care exista numai o singura candidatura pentru un post de membru în Biroul Federal si persoana în cauza nu este aleasa se vor propune noi candidati, chiar în Adunarea Generala si se vor tine noi tururi de scrutin pâna la alegerea unuia dintre ei conform procedurilor statutare.

ART. 68 – CANDIDATII PENTRU FUNCTIILE ALESE ALE FRHG

 1. 68.1.

  Pot candida pentru functiile alese ale FRHG persoane fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • poseda cetatenie româna, au domiciliul stabil în România si care nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de cercetare penala.
  • au probitate morala si sunt atasate hocheiului pe gheata românesc.
  • prezinta un program scris, care va contine cu prioritate enumerarea surselor de venituri materiale si financiare necesare pentru sustinerea activitatii FRHG si solutii concrete, precum si un plan de dezvoltare pe urmatorii 4 ani.
  • au fost propuse de cel putin unul dintre membrii FRHG
 2. 68.2.
  Presedintele FRHG, în termen de 30 zile de la data când este ales în aceasta functie, va renunta la orice eventuala legatura juridica pe care o are cu vreunul dintre membrii Federatiei.

ART. 69 – DOSARELE SI PROGRAMELE CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIILE ALESE ALE FRHG

 1. 69.1.
  Cu exceptia situatiei prevazute la art. 67.5, candidaturile pentru functiile alese ale FRHG se depun la secretariatul Federatiei cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor.
 2. 69.2.
  Dosarele pentru candidaturi vor contine documente care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute în articolul referitor la candidatii pentru functiile alese ale FRHG.
 3. 69.3.
  Cu exceptia situatiei prevazute de art. 67.5 nedepunerea candidaturilor în conformitate cu prevederile alineatelor (1) si (2) atrage dupa sine nulitatea candidaturilor respective.
 4. 69.4.
  Candidatii pentru functiile alese ale FRHG se vor preocupa sa faca cunoscute programele lor membrilor Federatiei prin mijloacele pe care le considera necesare, suportând din surse proprii toate cheltuielile necesare pentru aceasta actiune.

ART. 70 – VERIFICAREA DOSARELOR PENTRU CANDIDATURILE LA FUNCTIILE DE CONDUCERE ALESE ALE FRHG

 1. 70.1.

  Dosarele candidatilor la functiile de conducere alese ale FRHG vor fi verificate de catre organul de conducere permanent în exercitiu al Federatiei (Biroul Federal) daca contin urmatoarele elemente:

  • scrisoarea emisa legal de catre un membru FRHG, continând propunerea candidaturii
  • daca scrisoarea de mai sus a fost transmisa în termenul fixat prin Statut
  • scrisoarea de intentie
  • curiculum vitae
  • cazier judiciar
 2. 70.2.
  rezultatele verificarii dosarelor de mai sus vor fi înscrise într-un proces verbal semnat de cel putin trei membrii ai Biroului federal si vor fi aduse la cunostiinta Adunarii Generale

ART. 71 – DESFASURAREA ALEGERILOR

 1. 71.1.

  Toate alegerile se fac prin vot secret cu 3 tipuri de buletine de vot, respectiv:

  • un tip de buletin de vot pentru functia de Presedinte
  • un tip de buletin de vot pentru functia de Vicepresedinte
  • un tip de buletin de vot pentru functia de membru în Biroul Federal
 2. 71.2.
  Ca exceptie de la prevederile alin.(1), daca pentru o functie exista un singur candidat alegerea se face prin vot deschis.
 3. 71.3.
  distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de Validare.
 4. 71.4.
  Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de presedintele Comisiei de Validare înainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor care contin optiunile de votare este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Daca numarul buletinelor care contin optiunile de votare îl depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si se va proceda la o alta votare.
 5. 71.5.
  La stabilirea rezultatului votarii se iau în calcul numai buletinele considerate valabile, care contin optiunile de votare exprimate în mod legal. Buletinele necompletate si buletinele anulate pentru vicii de procedura nu intra în calcul.
 6. 71.6.
  Pentru alegerea Presedintelui Federatiei este necesara obtinerea majoritatii absolute. În situatia ca, dupa primul tur de scrutin, nici un candidat nu obtine majoritatea absoluta, se va organiza al doile tur de scrutin cu participarea primilor doi candidati care au întrunit cel mai mare numar de voturi. Daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc între ei. În cazul ca pe locul doi sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, scrutinul va avea loc între acestia si candidatul situat pe primul loc. Dupa al doilea tur de scrutin, în situatia de balotaj (nici un candidat nu întruneste majoritatea absoluta), va fi declarat Presedinte al FRHG candidatul care obtine majoritatea relativa. În cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se repeta.
 7. 71.7.

  Pentru alegerea Vicepresedintilor FRHG, se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin, dupa cum urmeaza:

  1. daca, dupa primul tur de scrutin, pe primele doua locuri sunt clasati doar doi candidati, atunci acestia vor fi declarati Vicepresedinti ai FRHG.
  2. daca, dupa primul tur de scrutin, pe primul loc sunt clasati mai mult de doi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, se va organiza un nou tur de scrutin între acesti candidati iar primii doi clasati dupa acest nou tur de scrutin vor fi declarati Vicepresedintia ai FRHG. În cazul egalitatii de voturi se vor organiza noi tururi de scrutin.
  3. daca, dupa primul tur de scrutin, pe primul loc este clasat un singur candidat iar pe locul doi sunt clasati mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, atunci candidatul clasat pe primul loc va fi delcarat Vicepresedinte al FRHG si se va organiza un nou tur de scrutin între candidatii clasati pe locul al doilea, candidatul clasat pe primul loc dupa acest nou tur de scrutin va fi declarat Vicepresedinte al FRHG. În cazul egalitatii de votrui se vor organiza noi tururi de scrutin.
 8. 71.8.
  Pentru alegerea membrilor FRHG în cadrul Biroului Federal se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin (în cazul egalitatii de voturi) si vor fi declarati membri ai Biroului Federal ai FRHG primii 8 candidati clasati în urma turului (tururilor) de scrutin.

ART. 72 – DURATA MANDATELOR PENTRU FUNCTIILE DE CONDUCERE ALESE ALE FRHG

 1. 72.1.
  Durata mandatelor pentru functiile de conducere alese ale FRHG este de 4 ani
 2. 72.2.
  Mandatele pentru functiile de conducere alese ale FRHG pot fi revocate de Adunarea Generala în cadrul termenului de 4 ani prevazut în alineatul precedent.
 3. 72.3.
  persoanele care au ocupat functii de conducere alese ale FRHG pot fi realese..
TITLUL 4 – ASOCIATIILE JUDETENE DE HOCHEI PE GHEATA SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Titlul 4 este compus dintr-un singur capitol, si anume:

 1. 4. Asociatiile Judetene de hochei pe gheata si a Municipiului Bucuresti
CAPITOLUL 4 ASOCIATIILE JUDETENE DE HOCHEI PE GHEATA SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

ART. 73 – A.J.H.G SI A.M.B. NOTIUNE

 1. 73.1.
  Asociatiile Judetene de hochei pe gheata si a Municipiului Bucuresti, sunt persoane juridice de drept privat constituite din sectiile afiliate la FRHG si asociatii sportive fara personalitate juridica cuprinse în sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
 2. 73.2.
  Dobândirea personalitatii juridice se face în conditiile legii, ca asociatii fara scop lucrativ.
 3. 73.3.
  La nivelul fiecarui judet, respecitv al Muncipiului Bucuresti, se poate constitui o singura Asociatie Judeteana de hochei pe gheata.
 4. 73.4.
  Asociatiile Judetene de hochei pe gheata si a Municipiului Bucuresti nu se pot înfiinta fara acordul FRHG.
 5. 73.5.
  Asociatiile Judetene de hochei pe gheata si a Municipiului Bucuresti se afiliaza la federatia Româna de Hochei pe Gheata. Statutul si regulamentele FRHG sunt obligatorii pentru ele si pentru membrii care le compun.

ART. 74 – A.s.J SI A.M.B. CARACTERISTICI JURIDICE

 1. 74.1.
  Potrivit legii, ASJ si AMB sunt persoane juridice de drept privat, autonome, reguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.
 2. 74.2.
  ASJ si AMB sunt subordonate FRHG si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu Statutul si regulamentele FRHG si în baza statutelor si regulamentelor proprii.
 3. 74.3.
  Scopul Asociatiilor Judetene de hochei pe gheata si a Municipiului Bucuresti îl constituie organizarea activitatii hocheistice la nivel judetean, respectiv cel al Municipiului Bucuresti.
 4. 74.4.
  Statutul, regulamentele, normele, hotarârile (deciziile) organelor Asociatiilor Judetene de hochei pe gheata si ale Municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru membrii acestora.
 5. 74.5.
  Conform legii, directiile de tineret si sport judetene recunosc si sprijina Asociatiile Judetene de hochei pe gheata.
 6. 74.6.
  Membrii afiliati ai unei Asociatii Judetene de hochei pe gheata sunt reprezentati de catre aceasta, prin delegatul sau cu drept de vot, în Adunarea Generala a FRHG.

ART. 75 – ATRIBUTIILE

 1. 75.1.

  Principalele atributii ale Asociatiilor Judetene de hochei pe gheata si a celei a Municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:

  1. elaboreaza programul strategiv privind activitatea hocheistica în judetul respectiv, dezvoltarea si promovarea jocului de hochei pe gheata la nivel teritorial, organizeaza, sprijina si controleaza aplicarea programului,
  2. stabilesc calendarul sportiv judetean anual, în raport de cel national elaborat de FRHG
  3. organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza rezultatele acestora, potrivit reglementari FRHG, precum si conform propriilor regulamente
  4. organizeaza la nivelul judetului, direct sau în colaborare cu organismele sau institutiile abilitate, activitati pentru formarea si/sau perfectionarea specialistilor necesari în activitatea hocheistica(antrenori, instructori sportivi, arbitri, observatori etc)
  5. elaboreaza regulamente si norme proprii, de organizare, tehnice, financiare si de asigurare a bazei materiale privind organizarea si desfasurarea activitatii hocheistice din judet si Municipiul Bucuresti, în conformitate cu prevederile legale si reglementarile FRHG
  6. stabilesc si aplica masuri necesare pentru:
   • promovarea spiritului de fair-plaz în activitatea hocheistica
   • prevenirea si combaterea violentei în jocurille de hochei pe gheata si a folosirii substantelor interzise si a practicilor neregulamentare destinate sa mareasca în mod artificial potentialul fizic al sportivilor.
   • combaterea practicilor de denaturare a rezultatelor competitiilor organizate la nivel judetean
  7. colaboreaza cu directiile pentru tineret si sport judetene, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alti factori interesati în scopul dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii hocheiului pe gheata pe teritoriul judetelor
  8. asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale din propriul patrimoniu, conform prevederilor legale si ale statutului, regulamentelor si normelor proprii
  9. organizeaza si asigura tinerea evidentei activitatii hocheistice din judet
  10. exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii hocheistice de nivel judetean în termenii prevazuti de lege si potrivit Statutului si regulamentelor FRHG, puterii delegate de Federatie, precum si statutului si regulamentelor proprii.
  11. elibereaza legitimatii, pâna la vârsta de 14 ani.
TITLUL 5 – MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE ALE FRHG PERSONALUL SALARIAT AL FRHG

Titlul 5 este compus din doua capitole, iar primul capitol are doua sectiuni, si anume:

 1. 5.1. Mijloace financiare si materiale ale FRHG
 2. 5.1.1. – Mijloace financiare ale FRHG
 3. 5.1.2. Mijloace materiale ale FRHG
 4. 5.2. Personalul salariat al FRHG
CAPITOLUL 5.1. MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE ALE FRHG

ART. 76 – BUGETUL FRHG

 1. 76.1.
  Veniturile si cheltuielile FRHG, indiferent de sursa si natura, sunt cuprinse într-un buget anual propriu.
 2. 76.2.

  Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:

  1. potrivit competentelor stabilite în Statutul si în regulamentele Federatiei si în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Biroul federal al FRHG
  2. potrivit conditiilor stabilite prin contractele încheiate între parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor FRHG, ca structura sportiva fara scop lucrativ, de utilitate publica.
 3. 76.3.

  Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:

  1. venituri proprii precum si sume destinate finantarii urnor programe sportive de utilitate publica
  2. sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a FRHG, în calitatea sa legala de structura sportiva de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica
  3. alte surse
 4. 76.4.
  Bugetul anual se aproba de catre Adunarea Generala a FRHG
 5. 76.5.
  Exercitiul financiar al Federatiei este anual, se desfasoara pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarrie si se sfârseste la data de 31 decembrie a fiecarui an, si se întocmeste bilant contabil.
 6. 76.6.
  FRHG, potrivit legii, este scutita de impozite si taxe locale.
 7. 76.7.
  FRHG, potrivi legii, este scutita de impozitul pe profit atunci când utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa în scopul realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.
 8. 76.8.
  FRHG se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu.

ART. 77 – ENUMERAREA SURSELOR DE FINANTARE ALE BUGETULUI FRHG

 1. 77.1.
  Sursele de finantare si baza materiala a FRHG sunt constituite în conformitate cu legislatia educatiei fizice si sportului.
 2. 77.2.

  Sursele de finantare provin din:

  1. sume destinate finantarii programelor sportive proprii si înscrise în contractele încheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale
  2. venituri obtinute din activitati economice realizate în legatura cu scopul si obiectul de activitate al federatiei
  3. cotizatii, taxe, contributii, penalitati potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor si normelor proprii
  4. donatii si sponsorizari
  5. procentul prevazut de normele proprii (care nu poate fi mai mic de 10% din suma totala de transfer) din indemnizatiile de transferuri interne ale jucatorilor de hochei pe gheata.
  6. cunatumul prevazut de normele proprii, aprobate de Biroul federal pentru trasferuri internationale
  7. licitatii conform legii (Cupa României, faza play-off a Campionatului National, si alte actiuni prevazute în Statut)
  8. venituri din vânzarea drepturilor de televiziune, publicitate si merchandising la Cupa Românei si la jocurile echipei nationale
  9. o cota stablita de biroul federal, dar nu mai mult de 30%, din veniturile realizate din vânzarea drepturilor de televiziune de catre membri în cadrul meciurilor disputate în campionatul national, cu exceptia fazei play-off
  10. jumatate din veniturile realizate din vânzarea drepturilor de televiziune, publicitate si merchandising le meciurile din faza play-off a Campionatului national, cealalta jumatate din aceste venituri revenind încote parti egale echipelor participante la faza respectiva a competitiei
  11. alte venituri, în conditiile legii
  12. sume ramase din exercitiul financiar precedent

ART. 78 – FINANTAREA UNOR PROGRAME SPORTIVE DE LA BUGETUL DE STAT

 1. 78.1.
  FRHG, în conditiile legii educatiei fizice si sportului, poate benficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, inclusiv pentru finantarea de programe sportive de uitilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între FRHG si organlele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.
 2. 78.2.
  Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea programului, defalcata pe obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si contractul financiar se fac în conditiile legii.
 3. 78.3.
  Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, fincniar si administrativ.

ART. 79 – COTIZATII SI ALTE CONTRIBUTII ALE MEMBRILOR FRHG

 1. 79.1.
  Fiecare membru al FRHG plateste o cotizatie anuala fixa, care trebuie achitata integral pâna la data stabilita pentru anul în curs.
 2. 79.2.
  Cuantumul cotizatiei anuale este fixat de Adunarea Generala, la propunerea Biroului Federal.
 3. 79.3.
  Un membru care nu si-a achitat cotizatia în termenul stabilit pentru fiecare an este automat suspendat de catre Biroul federal, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competitii, precum si a dreptului de repzentare în organele FRHG. Dupa plata cotizatiei si a cuantumului de majorare stabilit, membrul în cauza îsi reintra imediat în drepturile sale.
 4. 79.4.
  FRHG este îndrept sa perceapa taxe, contributii si penalitati specifice activitatii hocheistice, pentru cluburi, jucatori si oficiali, potrivit Statutului, regulamentelor si normelor aprobate de Adunarea Generala a Federatiei.
5.1.2. MIJLOACELE MATERIALE ALE FRHG

ART. 80 – ENUMERAREA MIJLOACELOR MATERIALE ALE FRHG

 1. 80.1.
  FRHG poate detine în proprietatesau în folosinta mijloacele materiale necesare activitatii ca: imobile, sali de sport, baze si terenuri sportive, diferite constructii si spatii pentru sport, instalatii si dotari specifice, spatii de cazare si masa pentru sportivi, mijloace de transport.
 2. 80.2.
  FRHG, ca persoana juridica fara scop lucrativ, de utilitate publica, poate primi în folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ – teritoriale.
 3. 80.3.

  FRHG detine exclusivitatea:

  1. dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si în miscare a sportivlor sai în echipament de concurs si de reprezentare, când acestia participa în cadrul echipelor reprezentative la competitii în numele FRHG
  2. dreptului de folosinta asupra siglei/ emblemei proprii
  3. drepturilor de reclama, de publicitate si de transmisii televizate si/sau radiofonice la Cupa României, la faza play-off a Campionatului National si la competitiile internationale oficiale sau amicale pe care le organizeaza
  4. tuturor drepturilor comericlae legale de toate competitiile internationale la nivel de echipe nationale si/sau legale de activitatile FRHG, precum si la cele legate de Cupa României si faza play-off a Campionatului National. Exersarea acestor drepturi este aplicabila tuturor structurilor sportive membre si cluburilor, echipelor, jucatorilor, oficialilor si oricarei persoane care într-un anumit mod concureaza sau participa la competitii si /sau alte activitati ale FRHG. Drepturile comerciale legate de meciurile din campionatul national si de toate celelalte competitii la nivel de club interne si internationale revin echipelor organizatoare, cu exceptia Cupei României si a fazei play-off al campionatului national.
 4. 80.4.
  Drepturile mentionate în alineatele precedente pot fi concesionate de FRHG în conditiile legii.

ART. 81 – DOBÂNDIREA, ADMINISTRAREA SI ÎNSTRAINAREA MIJLOACELOR MATERIALE ALE FRHG

 1. 81.1.
  Dobândirea, administrarea si înstrainarea mijloacelor materiale ale federatiei se face în conditiile legii.
 2. 81.2.
  FRHG dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut si poate elibera titluri de credit cu conditia ca aceste acte juridice sa fie încheiate pentru realizarea obiectului sau de activitate.
 3. 81.3.
  FRHG poate greva sau înstraina bunuri mobile sau imobile, finantate total sau partial din fonduri paublice, prin programe, sau poate schimba destinatia acestora numai cu aprobarea MTS.
 4. 81.4.
  FRHG are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, constituie conform legii, precum si Statutului si regulamentelor proprii.

ART. 82 – MIJLOACE DE TRANSPORT

 1. 82.1.
  FRHG poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul echipelor nationale de hochei pe gheata care se deplaseaza în tara si peste hotare la competitii si /sau cantonamente de pregatire, precum si al reprezentantilor federatiei participanti la reuniunile internationale

ART. 83 – LIMITE FINANCIARE

 1. 83.1.
  orice obligatie financiara a FRHG si orice responsabilitate ce poate fi subscrisa ca reiesind din activitatile FRHG sau ale Biroului Federal, a structurilor sportive membre sau a celor ce actioneaza în numele acestora sau limitate la valoarea proprietatilor lor.
CAPITOLUL 5.2. PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI

ART. 84 – PERSONALUL SALARIAT. DISPOZITII GENERALE

 1. 84.1.
  pentru realizarea scopului sau, FRHG poate angaja personal salariat cu recpectarea legislatiei muncii.
 2. 84.2.
  Contractele de munca ale personalului cu functii de conducere vor fi semnate în numele FRHG de catre Presedintele Federatiei, iar contractele de munca are restului de personal salariat vor fi semnate de catre Secretarul General.

ART. 85 – ENUMERAREA PERSONALUILUI SALARIAT

 1. 85.1.

  FRHG are urmatorul personal angajat

  1. Secretarul General al FRHG
  2. Directorul Tehnic
  3. Instructor Sportiv
  4. Contabilul
  5. Casierul

ART. 86 – PERSONALUL SALARIAT AL FRHG. ALTE DISPOZITII

 1. 86.1.
  Toate functiile din FRHG se ocupa prin concurs în conditiile legii
 2. 86.2.
  În regulamentul de ordine interioara al federatiei vor fi precizate atributiile ce revin celorlalte functii salariate. Acestea se stabilesc de catre Secretarul General si sunt înscrise în fisa postului respectiv.
 3. 86.3.
  Retributiile personalului salariat se vor acorda din veniturile realizate din surse proprii si din surse financiare de la bugetul de stat, în baza contractului pe care, anual, FRHG îl încheie cu MTS.
 4. 86.4.
  În functie de necesitati, Biroul federal poate aproba marirea statului de functii.
TITLUL 6 – DISTINCTIILE FRHG. JURISIDCTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRHG. STATUTUL JUCATORULUI. REGULI DE JOC SI COMPETITIILE

Titlul 6 este compus dintr-un singur capitol, structurat pe doua sectiuni

 1. 6.1. Distintiile FRHG. Jurisdictia sportiva si autoritatea disciplinara a FRHG
 2. 6.1.1. Distinctiile FRHG
 3. 6.1.2. Jurisdictia sportiva si autoritatea disciplinara a FRHG
CAPITOLUL 6.1. DISTINCTIILE FRHG. JURISDICTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRHG
6.1.1. DISTINCTIILE FRHG

ART. 87 – DISTINCTIILE FRHG

 1. 87.1.
  Adunarea Generala a FRHG, la propunerea Biroului Federal, poate acorda unor personalitati cu merite deosebite în sactivitatea hocheistica, una dintre distinctiile prevazute la alin.2
 2. 87.2.

  Distinctiile FRHG sunt:

  1. Membru de Onoare al FRHG
  2. Presedinte de Onoare al FRHG
 3. 87.3.
  Distinctia cea mai importanta a FRHG este cea de ” Presedinte de Onoare al FRHG”
 4. 87.4.
  Personalitatea care a fost distinsa la un moment dat cu distinctia de „Membru de Onoare al FRHG” poate obtine ulterior si distinctia de „Presedinte de Onoare al FRHG”.
 5. 87.5.
  peronalitatile cu merite deosebite în activitatea hocheistica pot primi de la început distinctia de „Presedinte de Onoare al FRHG”
 6. 87.6.
  Distinctiile FRHG se acorda, ca regula, pe viata
 7. 87.7.
  retragerea unei distinctii acordate de FRHG se poate face numai în cazuri de exceptie prin Hotarârea Adunarii generale a FRHG, propunerea Biroului Federal, daca se constata ca personalitatea distincta a savârsit abateri grave de comportament, care sunt incompatibile cu calitatea de Membru sau Presdeinte de Onoare al FRHG.
 8. 87.8.
  La propunerea FRHG, MTS poate acorda titlurile de „Maestru al Sportului” , „Maestru Emerit al Sportului” si „Antrenor Emerit”.
6.1.2 JURISDICTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRHG

ART. 88 – JURISDICTIA SPORTIVA

 1. 88.1.
  Membrii FRHG si membrii lor, precum si oficialii nu au permisiunea sa aduca în fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FRHG sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei Federatiei.
 2. 88.2.
  În legatura cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliati trebuie sa introduca în statutele proprii o prevedere conform careia atât ei, cât si membrii lor nu pot suspune litigiile sportive cu FRHG sau cu un membru al acesteia unei instante judecatoresti, având obligatia sa epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdictiei sportive pentru solutionarea diferendelor respective si, în acest sens, sa înainteze jurisdictiei federatiei. În cadrul competentelor sale, federatia trebuie sa supravegheze ca membrii FRHG si membrii acestora sa respecte aceasta obligatie si sa fie responsabili de consecintele pe care le are nerespectarea ei.
 3. 88.3.
  membrii FRHG si membrii acestora trebuie sa respecte cu strictete deciziile luate de organele de jurisdictie ale Federatiei.
 4. 88.4.
  Nerespectarea prevederilor alin. (1) – (3) de mai sus constituie abatere disciplinara.
 5. 88.5.
  Prevederile alin. (1) – (4) sunt obligatorii si pentru Cluburile profesioniste,
 6. 88.6.
  Instanta suprema în cazul letigiilor nerezolvate este Curtea de Arbitraj pentru sport (CAS) din Lausanne, Elvetia, care va rezolva disputa definitiv, în concordanta cu Codul Sporturilor – Arbitraj. Data limita pentru acest recurs este de 21 de zile dupa primirea deciziei.

ART. 89 – AUTORITATEA DISCIPLINARA. DISPOZITII INTRODUCTIVE

 1. 89.1.

  Autoritatea disciplinara în activitatea hocheistica se exercita deplin si legitim potrivit:

  1. competentelor date de legislatia educatiei fizice si sportului pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al FRHG si al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport hochei pe gheata de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv MTS.
  2. statutelor si regulamentelor FRHG, Asociatiilor Judetene de Hochei pe Gheata si a Municipiului Bucuresti.
 2. 89.2.
  potrivit art.49, alin. (2) din Legea nr.69/2000, prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de catre FRHG pentru cluburile de hochei pe gheata, inclusiv cluburile profesioniste de hochei pe gheata organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, pentru Asociatiile Judetene de Hochei pe Gheata si a Municipiului Bucuresti.
 3. 89.3.
  Asociatiile Judetene de Hochei pe Gheata si a Municipiului Bucuresti îsi vor prevedea modalitatile de exercitare a autoritatii disciplinare în statutele si regulamentele proprii, în raport cu competentele delegate prin regulamentele si Statutul FRHG
 4. 89.4.
  Puterea disciplinara da titularilor legitimi, mentionati la alin. 1, lt.b) , de mai sus, facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile în culpa
 5. 89.5.

  Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:

  1. un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatilor hocheistice, gradat, în functie de gravitatea faptelor.
  2. diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sanctiunilor, interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savârsite anterior momentului comiterii faptei în cauza.
  3. stabilirea cauzelor sau împrejurarilor care înlatura, atenueaza, agraveaza, duc la suspendarea sau stingerea sanctiunii
  4. existenta unui sistem procedural coerent, în care sunt bine stabilite compententele privind cercetarea si judecarea faptei, gradale de jurisdictie care urmeaza sa fie parcurse, procedurile disciplinare se desfasoara cu respectarea si garantarea dreptului la aparare

ART. 90 – MASURI DISCIPLINARE. GENERALITATI

 1. 90.1.
  Comportamentul nesportiv, nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotarârilor si normelor FRHG de catre membrii afiliati si membrii acestora, precum si de catre oficiali sunt sanctionate în plan disciplinar.
 2. 90.2.
  Exercitarea autoritatii disciplinare de catre FRHG va forma obiectul de reglementare al Regulamentului Disciplinar.
 3. 90.3.

  În cadrul Regulementului Disciplinar se va stabili „scara” masurilor disciplinare aplicabile membrilor FRHG, în cazul savârsirii de abateri. Printre acestea se vor regasi:

  1. avertismentul
  2. anularea rezultatelor meciurilor
  3. rejucarea meciurilor
  4. penalizarea cu puncte
  5. pierderea jocului prin forfait
  6. suspendarea terenului propriu
  7. organizarea de jocuri fara accesul publicului
  8. organizarea de jocuri într-o alta localitate
  9. retrogradarea într-o categorie competitionala inferioara
  10. excluderea din competitiile în curs si/sau viitoare
 4. 90.4.

  Regulamentului Disciplinar se va stabili de asemenea „scara” masurilor disciplinare aplicabile persoanelor fizice implicate în activitatea hocheistica, în cazul savârsirii de abateri. Printre acestea se vor regasi:

  1. avertismentul
  2. amenda
  3. suspendarea unui anumit numar de meciuri pentru o perioada determinata sau nedeterminata
  4. suspendarea din functia detinuta în activitatea hocheistica pe o durata determinata sau nedeterminata
  5. excluderea din activitatea competitionala sau hocheistica, în general

ART. 91 – COMPETENTA SOLUTIONARII ABATERILOR

 1. 91.1.
  Competenta solutionarii cazurilor de indisciplina va fi reglementata de catre Regulamentul Disciplinar.
 2. 91.2.

  Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor în cauza revine:

  1. în prima instanta, Comisiei de Disciplina
  2. Comisiei de Apel a FRHG, pentru apelurile împotriva hotarârilor pronuntate în prima instanta
 3. 91.3.
  Biroul federal al FRHG este ultima instanta de recurs, deciziile sale fiind definitive si obligatorii

ART. 92 – REGULAMENTUL DISCIPLINAR

 1. 92.1.
  Biroul federal al FRHG se va preocupa de redactarea „Regulamentului Disciplinar”
 2. 92.2.
  Regulamentul Disciplinar se aproba de Adunarea Generala a FRHG
 3. 92.3.
  Regulamentul Disciplinar va reglementa abaterile si sanctiunile disciplinare, instantele disciplinare ale Federatiei si competentele lor, procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si adoptarea deciziilor de sanctionare a celor vinovati, precum si toate celelalte institutii juridice necesare pentru realizarea autoritatii disciplinare de catre FRHG

ART. 93 – SANCTIONAREA OFICIALILOR

 1. 93.1.
  Biroul federal poate hotarî suspendarea, cu efect imediat si interdictiile prevazute în regulamentul disciplinar, a „oficialilor” legati prin Statut si regulamentele FRHG, pentru nerespectarea abuziva si repetata a acestora, precum si pentru încalcarea disciplinei si eiticii sportive.
 2. 93.2.
  Pentru abateri grave, oficialii pot fi exclusi din activitatea hocheistica de catre biroul Federal al FRHG.
 3. 93.3.
  Excluderea unui oficial se poate pronunta numai cu majoritate absoluta a voturilor tuturor membrilor Biroului Federal.
TITLUL 7 – RELATIA FRHG CU MTS. PREVENIREA VIOLENTEI ÎN HOCHEIUL PE GHEATA SI LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI. DIZOLVAREA FRHG SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI. DISPOZITII FINALE

Titlul 7 este compus din 4 capitole si anume:

 1. Capitolul 7.1. Relatia FRHG cu MTS
 2. Capitoul 7.2. Prevenirea violentei în sport si lupta împotriva dopajului
 3. Capitolul 7.3. Dizolvarea FRHG si lichidarea patrimoniului
 4. Capitolul 7.4. Dispozitii finale
CAPITOLUL 7.1. RELATIA FRHG CU MTS

ART. 94 – COLABOBAREA DINTRE FRHG SI MTS

 1. 94.1.
  MTS exercita supravegherea si controlul asupra FRHG
 2. 94.2.
  MTS numeste un delegat în cadrul FRHG în cazul încheierii cu aceasta de contracte de finantare pe baza de programe.
 3. 94.3.
  Delegatul MTS are dreptul de a suspenda executarea hotarârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire si statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor ordinii publice si sigurantei nationale.
 4. 94.4.
  delegatul MTS participa cu vot cosultativ la sedintele organelor de conducere si administratie.
 5. 94.5.
  Delegatul MTS întocmeste un proces-verbal care se comunica organelor de conducere ale FRHG
 6. 94.6.
  Organele de conducere si administratie sunt obligate sa repuna în discutie problemele care fac obiectul hotarârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere si administratie, delegatul MTS aduce cazul la cunostiinta ministrului tineretului si sportului, care decide în conditiile legii.
 7. 94.7.
  Delegatul MTS poate exercita si alte atributii, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
 8. 94.8.
  În desfasurarea activitatii sale, FRHG colaboreaza cu MTS, având obligatia de a comunica acestuia orice modificari ale actului constitutiv si Statutului sau, precum si raportul de activitate pe anul precedent.

ART. 95 – AVIZE SI ACORDURI ALE MTS

 1. 95.1.
  Participarea FRHG si alte asociatii si / sau organizatii internationale în afara FIHG se face numai cu avizul MTS.
 2. 95.2.
  Organizarea campionatelor mondiale si europene pe teritoriul României precum si participarea la campionatele mondiale si europene pe teritoriul altor tari se face numai cu acordul mTS.
CAPITOLUL 7.2. PREVENIREA VIOLENTEI ÎN HOCHEI PE GHEATA SI LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI

Art. 96 – PREVENIREA VIOLENTEI ÎN HOCHEI PE GHEATA

 1. 96.1.
  Activitatea hocheistica în România se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate, în toate locurile unde se desfasoara astfel de actiuni.
 2. 96.2.
  Modalitatile concrete de actiune în acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Conventiei Europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive.
 3. 96.3.
  În conformitate cu cerintele Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport FRHG stabileste norme obligatorii privind organizarea manifestarilor hocheistice si prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora.
 4. 96.4.
  FRHG supravegheaza si controleaza modul în care normele obligatorii sunt respectate si aplicate de organozatorii manifestarii hocheistice.

ART. 97 – LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI

 1. 97.1.
  Structurile sportive de orice fel, sportivii si tehnicienii, îsi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc, în mod artrificial performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva.
 2. 97.2.
  Î n vederea prevenirii utilizarii si eliminarii dopajului din activitatea hocheistica, FRHG îsi va elabora propriul regulament în concordanta cu cerintele FIHG;COR si MTS
CAPITOLUL 7.3. DIZOLVAREA FRHG SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

ART. 98 – DIZOLVAREA FRHG

 1. 98.1.
  Dizolvarea FRHG poate fi hotarâta numai Adunarea Generala.
 2. 98.2.
  Hotarârea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor prezenti si absenti.
 3. 98.3.
  O cerere de dizolvare nu poate fi admisa ca si cerere de urgenta sau ca si cerere de modificare sau de completare a unei alte cereri.
 4. 98.4.
  Pentru hotarârea de dizolvare sa fie valida, aceasta trebuie sa fie însotita de o alta hotarâre privind situatia patrimoniului FRHG dupa dizolvare. Hotarârea privind patrimoniul FRHG se adopta în aceleasi conditii ca hotarârea de dizolvare a FRHG.
 5. 98.5.
  În situatia dizolvarii FRHG, patrimoniul nu poate fi împartit, în nici un caz, între memebrii Federatiei.
 6. 98.6.
  Lichidarea patrimoniului FRHG se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone sau cu scop identic sau asemanator sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridica dizolvata.
CAPITOLUL 7.4. DISPOZITII FINALE

ART. 99 – ALTE DISPOZITII

 1. 99.1.
  Biroul Federal al FRHG decide în toate cazurile neprevazute de prezentul Statut, corespunzator prevederilor în materie ale FRHG.
 2. 99.2.
  Daca aceste dispozitii nu exista, Biroul Federal va decide conform regulilor de drept
 3. 99.3.
  Deciziile Biroului Federal sunt definitive.
 4. 99.4.
  Toate contractele încheiate cu terti din vechea conducere, referitor la mijloacele financiare si materiale al FRHG, asa cum au fost descrise mai sus, vor fi renegociate cu noua conducere.
 5. 99.5.
  Activitatea FRHG se desfasoara sub autoritatea MTS în conformitate cu Legea 69/2000 si legislatia în vigoare.

ART. 100 – INTRAREA ÎN VIGOARE A STATUTULUI

 1. 100.1.
  Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala din data de 05 decembrie 2001, desfasurata la Bucuresti.
 2. 100.2.
  Adunarea Generala deleaga împuternicitii Federatiei (Presedinte, Secretar General si Contabil) sa întreprinda demersurile necesare în conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Regulamentul privind organizarea Registrului Asociatiilor si Fundatiilor, Registrul Federatiilor si Registrul National al persoanelor juridice fara scop patrimonial aprobat prin ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei nr.954/B/C/2000, Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000 si Regulamentul de punere în aplicare a dispozitiilor acesteia aprobat prin HG______________2000
 3. 100.3.
  Prezentul intra în vigoare la data de 31.01.2002